Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO, går nå ut for å møte kritikk som enkelte har ytret gjennom Dagens Næringsliv, der det hevdes at NHO ikke gjør nok.

– Vi er pådriver for forenkling

Enklere anbudsregler

0

Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO, går nå ut for å møte kritikk som enkelte har ytret gjennom Dagens Næringsliv, der det hevdes at NHO ikke gjør nok.
Brubakk viser til at NHO står bak så godt som alle forslagene fra Forenklingsutvalget, som i juni la frem sin utredning for et enklere regelverk og bedre anskaffelser.

Viktige spilleregler
Brubakk viser til et par viktige unntak, der NHOs representant var i mindretall i utvalget: – For det første mener vi at leverandører bør vite på forhånd om prisen de gir i tilbudet skal forhandles på eller ikke. Det handler om nødvendig forutsigbarhet for bedriftene.
– For det andre ønsket vi – sammen med LO – å opprettholde sosiale kriterier i offentlige anskaffelser, som krav om lærlingeklausul, skatteattest, hms-erklæring, m.m.. Vi bidrar i en bred samfunnsinnsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart arbeid, som er et stort problem. Da er ikke resepten å fjerne noe som kan motvirke dette.
– Utover dette har vi vært tydelige forkjempere for forenkling. Her gjelder det å ikke miste perspektivet. Det opplever jeg at IKT Norge og Virke gjør, når de klarer å fremstille oss som motstandere av forenkling av anskaffelsesreglene, sier Petter Haas Brubakk.

NHO i bresjen 
– Når for eksempel generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge i Dagens Næringsliv i går presterer å beskylde oss for å gå i mot forenklinger i reglene for offentlige anskaffelser for å beskytte våre store medlemmer, snubler han i egne fordommer.
Brubakk mener NHO tvert om – og mer enn de fleste andre – har gått i bresjen for å få en mer virksom konkurranse:
– På vegne av våre mer enn 23 000 medlemmer – som i hovedsak er små og mellomstore bedrifter – jobber vi iherdig for å slippe de små til under terskelverdiene. Vi vil gi en forutsigbarhet for virksomheter uten store ressurser på dette området.
I samme avis sa Virkes direktør Harald Andersen at det virker «som om NHO ikke har troen på det gode innkjøpet».
– Han kan ikke ha fulgt særlig godt med. Når han tillegger oss et ønske om å beholde en såkalt «regeljungel», er han virkelig på villspor.

To tunger
– Jeg gjentar; NHO har vært en pådriver for forenklinger. Vi trenger gode regler som sikrer konkurranse på like vilkår. En viktig del av forutsigbarheten handler om at bedriftene må få vite på forhånd om prisen de gir i tilbudet skal forhandles på eller ikke.
Brubakk mener dessuten at Virke, i tillegg til å snakke mot bedre vitende, også snakker med to tunger:
– Virke vil ha unntak for en egen gruppe hos seg selv. De sier nemlig at leverandører innen helse- og sosialfeltet trenger større forutberegnelighet, når det gjelder spørsmålet om gjennomføring av forhandlinger, enn det som gjelder ellers. Vi ønsker forutberegnelighet for alle leverandører.