Ny vannledning med moderne teknologi

Vestvågøy kommune i full gang med rehabilitering

0

– Dette er mer miljøvennlig og reduserer ulemper for de som ferdes i byen. Dessuten sparer kommunen tid og penger. Med oppstart i september, forventes anlegget å være ferdig i slutten av november 2014.

Mange lekkasjer
Vestvågøy kommune har i dag en vannledning av PVC-materiale med dimensjon 225 mm lagt på 1970-tallet i Storgata. Mange lekkasjer de siste årene fremtvinger rehabilitering av ledningen, og når kommunen etter hvert skal fornye hele Storgata, er det viktig at ledningsnettet er oppgradert.
– Derfor skiftes den kommunale hovedvannledningen ut langs en strekning på 550 meter, fra Statoil og frem til Sjøveien, samt tre sidetraséer på til sammen 100 meter. Underveis er det anboret ca. 30 stikkledninger, sier Henrik Martinsen Henrik Martinsen, prosjektleder Vestvågøy kommune.

For å redusere risiko for fremtidige vannlekkasjer og oppgraving, fornyer kommunen samtidig private stikkledninger ut av gategrunn og setter ned nye stoppekraner ved eiendomsgrensen til abonnentene som er tilknyttet. Eksisterende kummer fjernes, og det etableres 8 nye vannkummer med slukkevannsuttak.

Fra graveanbud til utblokking
Det ble opprinnelig innhentet anbud på konvensjonell graving og utskifting av hovedvannledningen. Billigste anbud var på cirka 12 mill. kroner eks. mva. og det dyreste på ca. 18 mill. kr. eks. mva.

– Nærmere 50 prosent av verdien var orientert til réetablering av gate. Det lå an til gravearbeider, massetransport, trafikkomlegging, støv, støy etc. i en travel sentrumsgate over en anleggsperiode på 16 – 18 uker. Kommunen ønsket at gravefrie metoder ble vurdert, og med hjelp fra Asplan Viak, som har bred erfaring med prosjektering av slike løsninger, ble det utarbeidet et forprosjekt med anbefaling om utblokking og innføring av helsveiset PE-rør, sier Martinsen.

Etter omprosjektering og innhenting av tilbud på utblokking, fikk man to tilbud på ca. 7 mill. kroner eks. mva., altså en prisreduksjon på rundt 40 prosent.

– Dette frigir 5 millioner kommunale investerings-kroner som kan benyttes til andre viktige prosjekter, og med kortere anleggstid bindes kommunale ressurser opp i mindre grad. Dessuten blir publikum og berørte gårdeiere mindre plaget av anleggsvirksomhet, sier Martinsen.

Utblokkingen i Storgata utføres av Steg Entreprenør as, i samarbeid med den lokale graveentreprenøren Trygve Martinsen & Sønn.

Utblokking er smart teknologi
– Prosjektet igangsettes ved avdekking av samtlige stikkledninger ved husvegg eller tomtegrense, og forsyning av abonnentene via provisorisk vannledning på terreng. Gravebehovet er begrenset til innførings- og mottaksgroper, foruten avdekking av anboringspunkter og utskifting av kummer. Trekke-aggregatet plasseres i trekkegrop og stål-trekkestenger føres inn i vanntømt ledning og frem til innføringsgropen. Det monteres en utblokker med skjærekniver, og helsveiset 280 mm PE-plastledning med tykk beskyttelseskappe. Skjærekniver splitter det gamle PVC-røret, og utblokker utvider hullet til ca. 330 mm, forteller prosjektlederen ivdere.
– Dette skaper en gunstig «tunnel» for fremføring av nytt rør, hvor beskyttelseskappen sikrer mot skader fra eventuelt skarpkantet materiale i grunnen. Sammenkoplinger i endepunkt og anboringspunkt etableres med elektrosveise-deler.

Verden har gått videre
– En hovedvannledning bør prosjekteres og bygges for minst 100 års levetid. Dette kan oppnås ved bruk av helsveiset PE-rør, og man unngår fremtidige skjøte-lekkasjer. Der man tidligere måtte grave for å skifte ut gamle rør, kan man i dag ta i bruk smartere teknologi. I jomfruelige masser kan det utføres styrt boring og inntrekking av nye rør, påpeker Martinsen.

Gamle rør er et godt utgangspunkt for utblokking og inntrekking av nye rør. Begge metoder kan gjennomføres med minimale gravearbeider, og det er her besparelser i tid, penger og miljø er størst. Parallelt og dypere enn vannledningen i Storgata ligger separate ledninger for spillvann og overvann i betong.

Kvaliteten på disse er vurdert, og også disse ledningene har behov for fornyelse. Og her kan man ta i bruk strømperenovering, dvs. innføring av en glassfiber-/filtstrømpe fra kum til kum, og som herdes inne i det gamle røret. Avgreninger freses opp med fjernstyrt robot, slik at metoden er 100 prosent gravefri. I de 20 siste årene har det blitt utført svært mange suksess-prosjekt med disse metodene. Allikevel ser man altfor ofte at rådgivere og ledningseiere velger å grave opp gamle rørsystem og erstatte disse i kostbare grøfter. 

Demonstrasjon og konferanse
I forbindelse med anlegget skal det i høst arrangeres en konferanse om gravefrie metoder for ledningsfornyelse. Arrangementet er et samarbeid mellom Vestvågøy kommune, Driftsassistanse VA i nordre Nordland, VA teknikk as og Asplan Viak as, og avholdes i rådhuset i Leknes 2.-3. oktober.

Det vil bli utstilling og innlegg ved leverandører og entreprenører som representerer ulike metoder for nyanlegg og rehabilitering av vann- og avløpsledninger med minimal graving. Utblokking av vannledningen i Storgata vil bli demonstrert i praksis den 2. oktober kl. 14.00. Målgrupper for konferansen er kommuner, entreprenører, rørleggere, rådgivende ingeniører, politikere, presse og alle andre interesserte. For nærmere informasjon, kan undertegnede kontaktes.