Illustrasjon. Foto. Sweco

Sweco har satt bærekraft på dagsorden i norsk VA-sektor

Sweco har rammeavtale som rådgiver for bransjeorganisasjonen Norsk Vann i 2013-2015. Som et ledd i de utviklingsprosjektene som skal gjennomføres på utvalgte satsningsområder i vannbransjen, har Sweco nylig avsluttet prosjektet Norsk Vann «Bærekraftig forvaltning av VA-tjenestene».

0

Sweco har kartlagt dagens situasjon, avklart definisjon og utarbeidet en strategi for videre bærekraftsatsing i vannbransjen.

Overordnet fokus på sikkerhet og bærekraft
Norsk Vann er den nasjonale bransjeorganisasjonen for kommunale og interkommunale vann- og avløpsvirksomheter i Norge, og gjennom systemet Norsk Vann Prosjekt skal det gjennomføres utviklingsprosjekter innenfor utvalgte satsningsområder i vannbransjen. For perioden 2013-2015 er det et overordnet fokus på sikkerhet og bærekraft.

Tiltak for bærekraftige løsninger i vannbransjen
Det siste året har Sweco utført Norsk Vann-prosjektet «Bærekraftig forvaltning av VA-tjenestene». Oppdraget har bestått i å kartlegge dagens status hva gjelder bærekraftige løsninger i vannbransjen, finne en definisjon av bærekraft som kan benyttes for norsk VA-sektor og foreslå strategi og tiltak for en videre bærekraftsatsing innenfor VA-sektoren i Norge.

De foreslåtte tiltakene er blant annet å:
• utvikle en kommunikasjonsstrategi for å forankre vannbransjen med bærekraftige løsninger og en fremtidsrettet bærekraftig forvaltning.
• etablere Norsk Vann sin bærekraftskole. Utvikle kurs og e-læring knyttet til bærekraft som vil gi en bred innføring i hva som ligger i en bærekraftig u tvikling med fokus på hensikt og mål, samt en forankring opp mot den daglige forvaltningen av VA-tjenestene.
• etablere en bærekraftindeks ved å utvkle en ny modul i bedreVA (Norsk Vann sitt benchmarking-system).
• utvikle bærekraftveiledning som gir råd og ideer for hvordan bærekraftperspektivet skal ivaretas i hele produksjonskjeden fra planlegging, prosjektering, utbygging og etterfølgende drift og vedlikeholdsfase.

Bidrag i strategiprosess
Parallelt med dette prosjektet er det gjennomført en strategiprosess i Norsk Vann. Innspill fra prosjektet resulterte i et vedtak på Norsk Vanns årsmøte i begynnelsen av september. Norsk Vann skal utvikle en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen, som ett av fem prioriterte resultatmål i strategiperioden 2015-2018.

Resultatet av prosjektet har gitt viktige føringer for norsk VA-sektor i kommende strategiperiode.

Gjennom rammeavtalen gjennomfører Sweco også andre spennende prosjekter for Norsk Vann, blant annet «Sikring av kvalitet på ledningsanlegg» og «Sikkerhetsstrategi for norsk VA-sektor».

Kilde: Sweco