Viktig å koble infrastruktur med arealutnyttelse

0
Illustrasjonsfoto

BNLs bolig- og infrastrukturprosjekt var initiativtaker til møtet som fant sted 18.09.14.

Adm. dir  i BNL Jon Sandnes mener at regional plan må gi en løsning i store trekk i urbane områder, mens kommunens planarbeid må følge opp regional plan. Gjennomføringen må sikres.

Det er særlig kommuner med vekst som møter utfordringer med finansiering av blant annet sosial infrastruktur.

– Det er viktig å se på incentiver til kommuner som har befolkningsvekst, for å møte behovet med utbygging av infrastrukturen. Kommuner som møter veksten må samarbeide regionalt og gis prioritet i NTP og følges opp i statsbudsjettet, sier Sandnes.

Sandnes peker blant annet på at «Knutepunktstrategien» gir tilsiktet vekst ut over det normale, og skaper behov for særskilte tiltak for å løse sosial infrastruktur.

– Debatten om fortetting rundt kollektivknutepunkt flere steder i landet, har vist at det er behov for å skape en sterkere forpliktelse for fortetting av bygg og boligmasse rundt kollektivknutepunkt, sier Sandnes.

BNLs forslag er at den nye NTP må inneholde en egen del der aktuelle områder for fortetting blir pekt ut, slik man blant annet har gjort i intercityutredningen.

BNL er opptatt av at det både må følge med visse forpliktelser for de kommunene der det etableres / er etablert knutepunkt. Samtidig som det kommer på plass kraftfulle incentiver som stimulerer kommunene til å utvikle områdene rundt knutepunktene.

Kilde: bnl.no