Fylkesvei 91 sett mot øst, ved Kjosen, vest for Lyngseidet. Foto:Simo Räsänen/Wikipedia

Øker bevilgningen til vedlikehold av veier

Solberg-regjeringen har presentert Statsbudsjett for 2015. Budsjettet innebærer samlede samferdselsinvesteringer på omlag 55 milliarder, og en styrket satsing på særlig fykesveier.

0

Regjeringens budsjettforslag betyr ca. 5 milliarder kroner mer til samferdselsformål sammenlignet med statsbudsjettet for 2014. Av dette er 2,9 milliarder foreslått til vedlikehold av riksvegene, noe som er en økning på ca. 43 prosent sammenlignet med fjorårets budsjett. Sammen med andre vedlikeholds- og fornyingstiltak vil dette føre til en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på riksvegene.

Sikkerhet
– Å få redusert den negative utviklingen i forfallet på det offentlige vegnettet har vært en viktig sak for MEF over mange år. En styrket satsing på dette området er etterlengtet. Forfallet på vegnettet i dag svekker både trafikantenes sikkerhet og konkurranseevnen til norsk næringsliv. Med dette budsjettet tar regjeringen første steg i retning av å innfri løftet fra Sundvolden-erklæringen om å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastrukturen, påpeker Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Mer til fylkesveiene
Regjeringen foreslår også å utvide den såkalte rentekompensasjonsordningen, noe som betyr at fylkeskommunene i 2015 samlet kan ta opp tre milliarder kroner i lån, mens staten betaler rentene. Dette er opp fra to milliarder kroner i fjor.
– Behovet for utbedringer på fylkesvegnettet er enormt både når det gjelder flaskehalser og forfall på vegnettet, så det er positivt at regjeringen øker de statlige bevilgningene. Når det gjelder økningen i rentekompensasjonsordningen er jeg mer usikker på hva de reelle effektene av dette blir ute på vegene. Vi vet at mange fylkeskommuner allerede i dag har svært høy gjeld og derfor er kritisk til å ta opp nye lån. Det er derfor ingen garanti for at denne utvidelsen vil gi resultater. Denne økningen vil trolig heller ikke bidra til å redusere etterslepet, som er en av hovedutfordringene på fylkesvegnettet i dag, sier Trond Johannesen.

Budsjettvinner
– MEF har ventet spent på hva som ville stå i budsjettet om det varslede vegselskapet. Nå venter vi fortsatt i spenning på saken som vil komme fra Samferdselsdepartementet om dette senere, avslutter Trond Johannesen.
I sin pressemelding om statsbudsjettet trekker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fram fylkesvegene som en budsjettvinner. Regjeringen foreslår 2,1 milliarder kroner statlige bevilgninger til fylkesvegene – en økning på over 500 millioner kroner sammenlignet med 2014-budsjettet. I alt er økningen til fylkesvegene på om lag 850 millioner kroner.
kilde:MEF