Slik kan nye bygg sikres mot flom

Klimaendringer gir stadig mer nedbør og flom i Norge. Denne uken var det Hordaland og Sogn og Fjordane som ble rammet. Hvordan kan vi sikre at nye bygg tåler framtidens vær? Dette sier forskriftene

0

Sikkerhet mot flom og stormflo er beskrevet i byggteknisk forskrift §7-2, mens en hurtigvoksende flom av typen flomskred hvor det vil være fare for liv, omfattes av § 7-3, om sikkerhet mot skred.

Hvor kan det bygges?
Plan- og bygningsloven § 28-1 bestemmer at grunn bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, bl.a. flom. Dette betyr at det ikke må bygges på steder hvor det er markert risiko for at fare kan oppstå. Det kan differensieres mellom personsikkerhet og materiell sikkerhet og mellom ulike typer bygninger.

Sikkerhetsklasser  
Hvilke krav som gjelder til hvilke bygg, bestemmes av såkalte sikkerhetsklasser for flom. Alle bygninger som oppføres skal defineres inn i en av tre sikkerhetsklasser, avhengig av hvor sannsynlig det er at området det skal bygges på, er utsatt for flom.
I teknisk forskrift § 7-2 annet ledd angis det hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i flomutsatte områder. Sikkerhetsklassene er bygget opp etter tre intervaller: Sannsynlighet for at området rammes av 20-årsflom, 200-årsflom eller 1000-årsflom.
Kravene om sikkerhetsnivå er stilt i forhold til største nominelle, årlige sannsynlighet for flom.

Sikkerhetsklasse F1
Denne klassen gjelder tiltak der oversvømmelse som har liten konsekvens. Det omfatter byggverk med små økonomiske konsekvenser eller andre samfunnsmessige konsekvenser, hvor mennesker normalt ikke oppholder seg. Dette kan for eksempel være garasjer og lagerbygninger uten fast bemanning.

Sikkerhetsklasse F2
For denne klassen gjelder tiltak der oversvømmelse har middels konsekvens. Dette omfatter for eksempel boliger, industribygg, kontorbygg, fritidsboliger, driftsbygninger i landbruket som ikke inngår i sikkerhetsklasse F1, skoler og barnehager. De økonomiske konsekvensene ved skader på byggverket kan være stor, men kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke ut av spill.

Noen steder..
I deler av flomutsatte områder kan det være større fare enn ellers. I flomutsatte områder der det under flom vil være stor dybde eller sterk strøm bør det være samme sikkerhetsnivå som sikkerhetsklasse F3. Dette gjelder områder der dybden er større enn 2 m og der produktet av dybde og vannhastighet (i m/s) er større enn 2 m 2 /s.

Sikkerhetsklasse F3
Denne klassen gjelder tiltak der oversvømmelse har stor konsekvens. Dette omfatter byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der oversvømmelse kan gi stor forurensning på omgivelsene. Dette kan være byggverk for særlige sårbare grupper av befolkningen, som sykehjem, sykehus, brannvesen, politistasjoner og infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning.

Slik oppnås kravene
Sikkerhetskravene i § 7-2 kan oppnås enten ved å plassere byggverket utenfor flomutsatt område, ved å sikre det mot oversvømmelse eller ved å dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene og skader unngås. Der det er praktisk mulig bør en velge å plassere byggverket utenfor området som oversvømmes ved flom med det aktuelle gjentakelsesintervallet.

Forutsetningen for å plassere byggverk i områder der sannsynligheten for flom er større enn minstekravet i forskriften, er at det gjennomføres sikringstiltak i området eller tilpasning av bebyggelsen. Sikringstiltakene må redusere sannsynligheten for, eller konsekvensen av, flomvann mot bebyggelsen til det nivået som er angitt i forskriften.

Sikringstiltak kan være å heve byggegrunnen til flomsikkert nivå, bygge uten kjeller eller bygge flomvoller eller andre konstruksjoner som holder vannet unna bebyggelsen.

Byggverk som i kraft av sin funksjon må ligge i flomutsatte områder, slik som kaier, bruer, pumpehus og lignende, må konstrueres og oppføres slik at de er i stand til å tåle belastningene under flom. Sikkerheten for dammer og andre vassdragstiltak er regulert etter reglene i vannressursloven og tilhørende forskrifter.
Kilde:dibk.no