Monica Mæland mottar rapporten om Konkurranseklagenemnda. Her sammen med blant andre utvalgsleder Siri Teigum. (Nærings- og fiskeridepartementet/ Martine Røiseland)

Regjeringen vil styrke håndheving av konkurranseloven

Et ekspertutvalg foreslår et nytt, uavhengig klageorgan i konkurransesaker. Målet er blant annet å sikre bedriftenes rettssikkerhet.

0

– Regjeringen ønsker å styrke håndhevingen av konkurranseloven. Næringslivet skal være trygg på at avgjørelser tas på faglig og ikke politisk bakgrunn. Slik sikrer vi bedriftenes rettssikkerhet, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen oppnevnte i mai et ekspertutvalg. Det fikk i oppdrag å utrede et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. Nå har utvalget levert sin rapport.

– Utvalget har gjort en grundig vurdering. Jeg ønsker å få inn flest mulig synspunkter på forslagene. Jeg sender derfor utredningen på en bred høring i dag, sier Mæland.    

Klager over Konkurransetilsynets vedtak behandles i dag av Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet kan overprøve tilsynets vedtak på faglig grunnlag. Vedtak i alle konkurransesaker kan også omgjøres politisk av Kongen i statsråd.

Utvalget foreslår å oppheve regjeringens adgang til politisk omgjøring i konkurransesaker.

Utvalget foreslår også at klagesaker i fremtiden skal behandles av Konkurranseklagenemnda. Behandlingen av det midlertidige inngrepet mot ICA og Norgesgruppen i 2013 er en sak som med det nye forslaget ville gått til nemnda, og ikke departementet.

Nemnda vil i tillegg behandle vedtak om gebyr for brudd på konkurranseloven. Disse sakene går i dag til domstolene.

Konkurransesaker varierer i omfang og kompleksitet. Hvordan sikre et klageorgan som fungerer bra, uten å koste for mye, har vært en sentral problemstilling for utvalget.

Utvalget anbefaler etablering av et felles sekretariat for den nye konkurranseklagenemnden og andre klagenemnder, som Markedsrådet.