Rent vann: Aremark har mye vakker natur. Her fra en naturlig strand i Tripperødbukta ved sjøen Asperen. Foto Wikimedia Commons/Jan-Tore Egge.

Aremark med trykkavløp og vannforsyning i spredt bebyggelse

Kommunen skal legge til rette for eksisterende og ny hyttebebyggelse og boligfortetting ved å bygge ut et system for trykkavløp. Det er planlagt utbygging i to faser.

0

Kommunens hovedplan vann, avløp og miljø 2014-2026 foreslår en utbygging av trykkavløp for tilknytting av hytter og spredt bebyggelse som ikke kan tilknyttes eksisterende avløpsanlegg i dag. Fullt utbygget vil de nye planene inkludere inntil 210 fastboende og 480 hytter. Kommunen er nå i forhandlingsfaser med ulike anbudsinngivere som er bedt om å levere komplett, funksjonsdyktig og driftsklart innen slutten av neste år.

Hovedplanen deler opp utbyggingen av trykkavløpssystemet i flere trinn og dette prosjektet tar for seg trinn 1 og 2. Prosjektet inkluderer hovedledningsnett, samt tilkoblingspunkter for det enkelte hyttefelt og for fastboende. Man ønsker at anlegget skal prosjekteres etter eksisterende og mulige fremtidige tilkobling. Herunder nærliggende områder og planlagte fortetninger/utbygginger.

Trinn 1 består av følgende strekninger :
– Trykkavløpssystem fra Skodsberg bru og sydover til Vestlifeltet, ca. 2810 lm.
– Opsjon på trykkavløp fra Årby til Nordby samt trykkavløp og vannledning fra Nordby tilGrinder, henholdsvis ca. 1275 lm og ca. 1000 lm.
– Opsjon på trykkavløp fra Vestlifeltet til Nedre Østensvik, ca. 3535 lm.
– Opsjon på trekkerør langs hovedledningsnettet, ca. 2810 lm.

På strekningen fra Skodsberg bru og til Vestlifeltet skal det tilkobles to større hyttefelt Skodsbergåsen og Årbu hyttefelt med henholdsvis 100 og 80 hytter. I tillegg skal ca. 28 fastboende langs strekningen tilkobles. Det skal også etableres påkoblingspunkt for en mulig fremtidig tilkobling av Nordby/Grinder. Strekningen Skodsberg bru til Vestlifeltet er ca. 2810 lm lang.

Trinn 2 består av følgende strekninger:
– Trykkavløp fra Skodsberg renseanlegg til Skjulstad, ca. 1515 landledning og ca. 4515 lm sjøledning.
– Vannledning fra Skjæra til Skjulstad, ca. 1515 lm landledning og ca. 2290 lm sjøledning.
– Trykkavløp fra Skulstad renseanlegg til Tromopp, ca. 200 lm sjøledning.
– Opsjon på vannledning og trykkavløp fra Aremark Prestegård til Lilledal samt vannledning og selvfallsledning for avløp fra Lilledal og sydover til det kommunale nettet (syd for Lilledal), totalt ca. 1215 lm.

Kommunen ber i anbudsinnbydelsen om at vann- og avløpsledningene skal etableres med helsveisende PE-ledninger på frostfri dybde. Der det er mulig omfylles rørene med stedlige egnede masser. Da trykkavløpet vil være en viktig infrastruktur i kommunen må systemet prosjekteres i sin helhet og dimensjoneres ut fra valgt pumpetype. Kommunen ønsker en type pumpe som kan dekke samtlige behov i
kommunen. Hovedledningsnettet skal etableres med færrest mulig felles kommunale pumpestasjoner. Kommunen ønsker å kjøpe inn ca. 650 stk. villapumper på vegne av beboerne i kommunen.

For å unngå problemer med overkapasitet om vinteren, på grunn av mange hytter, ønskes det at det legges flere ledninger parallelt i grøftene/sjøen. Det ønskes etablert en ledning for hvert hyttefelt og en ledning for fastboende. Om vinteren skal hytteboerne kunne kobles på ledningen til de fastboende.

Det legges i størst mulig grad opp til at hovednettet skal følge eksiterende veisystem. Nord for Skogsberg renseanlegg bør en kombinasjon mellom land- og sjøledninger vurderes. Aremark kommune har invitert entreprenøren til å komme med egne forslag til tekniske løsninger og valg av ledningstraseer som kan være hensiktsmessig, kostnadsbesparende eller miljøvennlige.