Oversvømmelser under storflommen i Sogna (2007), ved Bårnås bru i Soknedalen, Ringerike. Foto Wiki

Norske kommuner suger på samfunnssikkerhet

Bare rundt halvparten av norske kommuner arbeider tilfredsstillende med samfunnssikkerhet og beredskap. Det viser DSBs landsomfattende kommuneundersøkelse.

0

– Våre erfaringer viser at kommunene stort sett klarer å håndtere små og middels store hendelser. Men når de virkelig store krisene inntreffer er det avgjørende at kommunene har gjort gode risiko- og sårbarhetsanalyser, og at de har en gjennomarbeidet og øvet beredskapsplan. Loven stiller krav til dette, likevel ser vi dessverre at mange kommuner ikke tar dette på alvor. Det bekymrer meg, sier direktør Jon Lea i DSB.

I kommuneundersøkelsen 2015 er et av temaene knyttet til kommunens ansvar for kommunal beredskapsplikt som trådte i kraft i 2010, samfunnssikkerhet i arealplanleggingen og kommunenes veiledning fra Fylkesmannen. Kommuneundersøkelsen er gjennomført årlig siden 2002.

Her kan du lese kommuneundersøkelsen 2015 
– Vi vet aldri når en uønsket hendelse vil ramme en kommune, eller hvilke påkjenninger kommunen og befolkningen vil utsettes for. Det vi vet, er at kommunene gang på gang vil utfordres, og det må de ta innover seg. Kommunen har hatt flere år på seg til å få dette på plass, og vi forventer at fylkesmennene nå sørger for følge opp kommuner som ikke gjør jobben sin, fortsetter han.

Den ferske undersøkelsen viser at:
• 41 prosent av kommunene har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som oppfyller utvalgte krav.
• 35 prosent av kommunene har en overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte krav.
• 72 prosent av kommunene har øvet overordnet beredskapsplan siste to år 
• 59 prosent av kommunene har en plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er et statlig forvaltningsorgan direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble opprettet 1. september 2003. DSBs ansvar på samfunnssikkerhetsområdet omfatter nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap, brann- og elsikkerhet, industri- og næringslivssikkerhet, farlige stoffer, samt produkt- og forbrukersikkerhet. DSB har også ansvar for Sivilforsvaret.DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.
DSB ledes i 2014 av direktør Jon A. Lea og er organisert i åtte avdelinger:

Analyse og nasjonal beredskap, ledet av Per K. Brekke
Brann og redning, siden 2012 ledet av Anne Rygh Pedersen
Sivilforsvaret, ledet av Trygve Bruun
Næringsliv, produkter og farlige stoffer, ledet av Torill Tandberg
Elsikkerhet, ledet av Thorbjørn Hoffstad
HR, ledet av Kirsten Agerup
Administrasjon, ledet av Anita Kronlund
Kommunikasjon, ledet av Eva Honningsvåg

DSB består av hovedkontor i Tønsberg, 20 sivilforsvarsdistrikter, tre skoler og fem regionkontorer for el-tilsyn. Direktoratet har om lag 600 ansatte, av disse er ca. 240 ved hovedkontoret i Tønsberg.