Stabilisering: Sikring mot utgliding med jordnagler på inntil 18 meter forankret i fjell i kombinasjon med injisering av cementslurry i skråning mot Oslofjorden, under E18. Foto: Pöyry.

Bruker 225 mill ekstra på riksveier og sikring mot naturkrefter

Regjeringen reviderte denne uken sitt nasjonalbudsjett for 2015. Forslaget innebærer blant annet 225 millioner kroner i tilleggsbevilgninger til veiformål. Av dette går 198 mill. til riksveier.

0

Veisatsingen er blitt høyere enn forutsatt i Nasjonal transportplan.

– Tilleggsbevilgningen til vei er etterlengtet for MEF og medlemsbedriftene våre. Vi har i vår kontakt med samferdselspolitikerne vært klare på at mange veientreprenører har hatt betydelig ledig kapasitet det siste halvåret. Dette er kapasitet som bør utnyttes til å gjennomføre nødvendige tiltak ute på veinettet. Det er positivt at politikerne nå kommer bransjen i møte og øker bevilgningene, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Tilleggsbevilgningen på 198 millioner kroner til riksveiformål er fordelt slik:
-8 mill. til utbedring av Øyakrysset på riksveg 40 i Larvik kommune i Vestfold.
-10 mill. til delprosjektet Sandnes – Harstadberget på riksveg 9 Setesdalen, i Valle kommune i Aust-Agder.
-20 mill. til forberedende arbeid på prosjektet E39 Bjørset – Skei i Jølster kommune i Sogn og Fjordane.
-50 mill. til forberedende arbeid på prosjektet riksveg 70 Tingvoll – Meisingset i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal.
-20 mill.til å starte utbedring av fire bruer på E10 i Nordland og Troms: Breisundet bru og Storvalen bru i Moskenes kommune i Nordland, Gimsøystraumen bru i Vågan kommune i Nordland og E10 Tjeldsundbrua i Skånland kommune i Troms.
-90 mill. til forberedende arbeid på de to prosjektene riksveg 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i kommunene Løten og Elverum i Hedmark og riksveg 555 Sotrasambandet i kommunene Bergen og Fjell i Hordaland.

Kilde: MEF