Det må jobbes smartere i samferdselssektoren, skriver administrerende direktør Trond Johannesen i Våre Veger i dag.

– Det må jobbes smartere i samferdselssektoren

Statens vegvesen presenterte nylig Riksveisutredningen 2015 hvor det anslås å koste om lag 1 000 milliarder å gi riksveiene god standard innen 2050. Rapporten viser utfordringene i samferdselssektoren.

0

– Riksveiene har et utbedringsbehov på 1 000 milliarder kroner. Det må jobbes smartere i samferdselssektoren, skriver administrerende direktør Trond Johannesen ved MEF i Våre Veger i dag.

Statens vegvesen presenterte nylig Riksveiutredningen 2015 hvor det anslås å koste om lag 1 000 milliarder å gi riksveiene god standard innen 2050. Rapporten viser utfordringene vi står overfor i samferdselssektoren – og da er fremtiden til om lag 44 000 km fylkesvei fortsatt uviss.

Det er vanskelig å komme utenom at veibevilgningene må opp. Politikere må imidlertid daglig prioritere mellom gode formål, og mange vil instinktivt krympe seg i møte med tall av denne størrelsen. Hvis vi legger bevilgningsspørsmålet til side, bør aktørene i anleggsbransjen bruke rapporten som utgangspunkt til å diskutere hvordan det kan jobbes smartere.

Vi må spille hverandre gode

Utbygging av offentlige veiprosjekter skjer i et samspill mellom offentlige byggherrer og private entreprenører. Anleggsbransjen springer ut i fra en stolt gründertradisjon. Selvstendig tenkning og en «Petter Smart»-innstilling sitter i ryggmargen til mange entreprenører. Denne kompetansen og kreativiteten må byggherrene bli flinkere til å utnytte.

De fleste veikontraktene har i dag en oppbygging som innebærer at endringer etter kontraktsinngåelse medfører kostnader for entreprenørene ved at produksjon og logistikk må legges om. Dette oppmuntrer i liten grad entreprenørene til å foreslå forbedringer som reduserer byggherrens kostnader. Fremover er det viktig at veikontraktene innrettes slik at forslag til kostnadsbesparelser blir belønnet. Dette vil gi mer vei for pengene på sikt.  

Konfliktnivået må ned

Samtidig er det viktig at mest mulig av veibevilgningene går til faktisk produksjon. Offentlige byggherrer og entreprenører krangler i dag for milliarder av kroner ute på veianleggene. Mange av bransjens beste hoder settes til å jobbe med tvistesaker, i stedet for å bygge vei. De eneste som er tjent med dette er advokatkontorene.

Det må tas grep på begge sider av bordet for å snu utviklingen. For det første må prosjekteringen og planleggingen av prosjektene bli bedre, da dårlig kvalitet på dette området ofte er en kilde til konflikt. Videre må kompetansen knyttet til kontraktsforståelse og prosjektbeskrivelse styrkes, både blant prosjektledere og entreprenører.

Veisektoren har forbedringspotensial. Samtidig anslår den nevnte rapporten fra Statens vegvesen at samfunnet vil spare 450 milliarder kroner i transportkostnader på et veinett som holder god standard. Byggherrer og entreprenører utfører således en svært viktig samfunnsoppgave. Det er noe å være stolt av.