Ikke i Norge: Ute i verden foregår det mye spennende innefor restaurering av tildigere ødeleggelser som vannkraftutbygginger har ført til. Bildet viser før og etter miljøtiltak. Her i landet brukes det foreløpig mest penger på sikring. Bilde U.S. Gov/Oregon State.

Brukte bare 3 av 260 mill på rene miljøtiltak

NVE brukte 260 millioner til sikringstiltak mot flom og skred i 2014. Av dette utgjorde bare 3 mill rene tiltak i bistand og tilskudd til miljøforbedringer der vassdragsmiljøet er forringet som følge av tidligere inngrep.

0

NVE ga i 2014 bistand til om lag 50 ordinære tiltak for å sikre mot flom, erosjon og skred, og noen få tiltak for å bedre vassdragsmiljøet.
I tillegg ble det igangsatt et stort antall krise- og hastetiltak, de aller fleste på Vestlandet og Gudbrandsdalen/Østerdalen etter store flomhendelse

Den samlede kostnaden til alle tiltakene var på om lag 260 millioner kr. I beløpet inngår også distriktsandelen som dekkes av kommunen eller grunneierne, normalt 20 prosent av kostnadene.

Av de totalte kostnadene utgjorde bare 3 mill rene tiltak bistand og tilskudd til miljøforbedringer der vassdragsmiljøet er forringet som følge av tidligere inngrep.

Mye sikring
Selv om mye av årsakene til problemene ligger lenger oppe i vassdraget, blant annet på grunn av tapt naturlig forsinkelse av nedbør ble det gjort lite for å bedre på dette problemet.
Kostnadene var fordelt med ca. 75 millioner kr til sikring mot skred, ca. 182 millioner kr til sikring mot flom og erosjon og ca. 3 millioner kr til miljøtiltak. Beløpet inkluderer distriktsandeler på til sammen ca. 20 millioner kr. Omlag 13 millioner kroner er nyttet til tilskudd til kommunene. Sikringstiltak mot kvikkleireskred utgjør hovedtyngden av sikringstiltakene mot skred.

NVE arbeider med å forebygge tap og skader som følge av flom, erosjon og skred, og gir bistand og tilskudd til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak. NVE gir også bistand og tilskudd til miljøforbedringer der vassdragsmiljøet er forringet som følge av tidligere inngrep.
I årsrapporten for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2014 kan man lese mer om de tiltakene som ble utført i 2014 og noen større tiltak som utføres over flere år.