Illustrasjonsfoto.

Ny viktig standard rundt avstandskrav for ledninger i grunnen

En ny norsk standard for samordning av ledninger i grunnen, NS 3070 del 1, ble lansert 1. juli. Standarden setter krav til plassering av parallell og kryssende infrastruktur.

0

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen» ble etablert i 2010/11. Dette er et bransjeforum der de aktuelle aktørene på forskjellige måter berøres av ledninger og kabler som ligger i grunnen.

MEF som representerer entreprenørsiden i forumet skriver dette i en nyhetsmelding.

Maskinentreprenørnes forbund besluttet i 2013 å samarbeide med Standard Norge om utarbeiding av to viktige standarder for ledninger i grunnen. Disse er NS 3070-1 om avstandskrav og NS 3070-2 Kostnadsfordeling ledninger i grunnen.

NS 3070-1 om avstandskrav er nå gjort gjeldende som norsk standard og bidrar til en viktig ramme for hvordan ledninger og kabler skal prosjekteres og ligge i grunnen. Arbeidet har vært av teknisk karakter, men det har også vært viktig å få til en forståelig og brukervennlig standard. Særlig vil NS 3070-1 være et godt verktøy for prosjekterende, samtidig som utførerleddet forhåpentligvis får bedre tegninger å bygge etter.

Arbeidet med NS 3070-2 Kostnadsfordeling ledninger i grunnen er nylig startet opp og forventes ferdigstilt i 2016/17, skriver MEF.