- Det stemmer at vi nå har besluttet å avkloakkere et område med trykkavløp. Det er et boligfelt av eldre bebyggelse, forteller VA-ingeniør Todor Todorov i Askim kommune til VAnytt. Foto: Privat.

Askim kjører pilot med trykkavløp

Kupert terreng, spredt bebyggelse, ønske om raskt gjennomførbar avkloakkering til lavest mulig kostnad og uten for store inngrep i terreng og eksisterende infrastruktur. Indre Østfold ser muligheter i trykkavløp og nå er det Askims tur.

0Rallykommunen Spydeberg, skogskommunen Aremark og nå også kraftkommunen Askim går nye veier under jorden for å samle kloakk fra spredte bebyggelse. 

– Det stemmer at vi nå har besluttet å avkloakkere et område med trykkavløp. Det er et boligfelt av eldre bebyggelse, forteller VA-ingeniør Todor Todorov i Askim kommune til VAnytt. 

På bakgrunn av erfaringer fra dette pilotprosjektet skal Askim kommune utrede juridiske, økonomiske og praktiske forhold; for å vurdere om trykkavløp skal bli foretrukket løsning for avløp fra spredt bebyggelse i framtiden.

12 boliger
I første omgang skal 12 boliger avkloakkeres med trykkavløp og kloakken skal føres til offentlig ledningsnett. Boligene ligger i et godt stykke fra hoved avløpsledning, i Vammeliveien like ved Askim kraftstasjon. Noen av boligene er tilknyttet offentlig vannforsyning via en eldre vannledning med usikker beliggenhet. 
Området skal ikke utvikles, men det finnes ca 5 ledige tomter innenfor planområdet i dag. Ledningsanlegget må derfor dimensjoneres for tilknytning av totalt 17 enheter.
– Nå tar vi både vann og kloakk i en operasjon, og ledningene blir i praksis nesten den samme, vi bruker PE-ledninger rett fra kveil til begge, forteller Todorov.

Det nye ledningsnettet skal hovedsakelig gå gjennom landbruksareal, i dybde 1,2 m under avsjaktet matjordlag. Total lengde på kommunal hovedstamme er 1425 m. I tillegg kommer graving for private stikkledninger inn til husene.

Kupert terreng
Trykkavløpsanlegg har samme funksjon som tradisjonelt ledningsanlegg og kommer rimeligere ut i spredt bebyggelse med kupert terreng. Trykkavløp er å betrakte som en permanent avløpsløsning med små og fleksible rørdimensjoner som legges i smale og relativt grunne grøfter, det hele drevet av en eksenterskruepumpe, som trykker avløpsvannet fram til kommunalt renseanlegg.

- Slike pumper kan løfte opp til 50 m, det gir store muligheter for å gå gjennom kupert terreng uten selvfall og man kan legge rørene i buer etter hvordan forholdene er, forklarer Todorov. 
Are Anlegg er valgt som totalentreprenør til å installere hovedledninger, stikkledninger og pumpestasjoner. Skandinavisk Kommunalteknikk er valgt som leverandør av pumpestasjonene, og de vil også dimensjonere rørledningene. Askim kommune satser stort på på sanering av VA- og overvannsledninger, dette er nedfelt i Hovedplan Vann og Avløp 2011 – 2030.