Et klima i endring vil skjerpe kravene til vår tilpasningsevne ytterligere og styrke behovet for innovative løsninger, teknologier og organisasjoner. SFI Klima 2050 søker PhD-kandidater som skal bidra til gode innovasjoner. Ill.: SINTEF Byggforsk

Søker PhD-kandidater mot nedbør

Nedbøren pøser ned på Sør- og Østlandet. Kjellere fylles med vann, veger blir til elver og rasfaren er stor. Klima 2050 svarer med å lyse ut tre PhD-stillinger som skal bidra til innovative løsninger for denne type påkjenning.

0

SFI-et Klima 2050 er i full gang, og lyser nå ut de tre første PhD-stillingene innen klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. PhD-kandidatene vil være sentrale i arbeidet med Klima 2050 sitt hovedmål om å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø.
Gjennom tett samarbeid med forskningssenterets partnere vil PhD-kandidatene bidra til nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Dette er de første PhD-stipendene, flere vil lyses ut etterhvert. Tilsammen skal senteret utdanne minst 15 PhDer.
– De siste dagers værhendelser på Østlandet viser hvilke utfordringer våre bygninger og infrastruktur står overfor. Hvis du har lyst til å være en del av et team som brenner for å få fram kunnskap og utvikle de beste løsningene for klimatilpasning, vil jeg oppfordre deg til å søke, sier senterleder ved Klima 2050, Berit Time.       
Klima 2050 søker PhD-kandidater innen følgende tre områder:
1.     Numerisk simulering av vanninitierte skred
2.     Overvannshåndtering i små nedbørsfelt
3.     Blå-grønne tak og modellering av effekten på det lokale overvannshåndteringssystemet
Alle stillingene vil ha arbeidssted ved NTNU i Trondheim. Full utlysningstekst er gitt på NTNUs og Klima 2050s nettsider.

FAKTA
Klima2050 – Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure – er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i konsortiet. Sentrets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør. Senteret vil legge vekt på utvikling av fuktsikre bygninger, overvannshåndtering og blå-grønne løsninger, samt tiltak for forebygging av vannutløste jordskred og forbedrede beslutningsprosesser som sikrer klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Se klima2050.no for mer informasjon.
 
Dette er SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Våre medarbeidere jobber hver dag sammen med over 2.000 ansatte i SINTEF for å oppfylle vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn.