Graveskader koster 500 mill pr år

Ny rapport viser kostnader ved graveskader i Norge. Rapporten viser at antallet graveskader i Norge er høyt.

0

En ny rapport utgitt av Samarbeidsforum for ledninger i grunnen viser at Norge har betydelig med graveskader. I direkte skader dreier det seg om 250 mill. årlig. I tillegg til skaden kommer kostnader som følge av brudd på tilgangen til strøm, telefon, Internett, stopp i gravearbeider mm, som antas å utgjøre beløp opp mot samme størrelsesorden.

Arbeidsgruppen har vært ledet av ledet av Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene/Geomatikk AS, og inneholder en kartlegging av graveskader på ulike typer ledninger i grunnen. Arbeidsgruppen har foreslått en rekke tiltak for å redusere omfanget av graveskader og vil se nærmere på hvordan disse tiltakene kan settes i verk:


Tiltak ved nettutbygging

 • Alle ledninger i grunnen skal dokumenteres med x, y og z-koordinater iht. standardisert opplegg for innmåling, lagring og rapportering.
 • Videreutvikling av SOSI ledning standard og pålegg om bruk ved ledningsdokumentasjon.
 • Videreutvikling og tilpasning av innmålingsinstruks for ledningsnett på generelt nivå og instruks pr. type ledningsnett (bransjeforeningene).
 • Oppbygging av sertifiserings- og kompetansekrav for gravebransjen.
 • Oppbygging av tilsynsmyndighet eller pålegg overfor ledningseiere om eget opplegg for tilsyn ved gravearbeider.
 • Et opplegg for kondemnerte og «eierløse» ledninger.

Tiltak ved graving

 • Entreprenører og private som graver i grunnen må henvende seg til gravemelding- og kabelpåvisningstjeneste for aktuelle netteiere i området
 • Krav til kompetanse for entreprenører, kan løses ved bl.a. kurs, selvstudie og veiledere
 • Opprydding og klargjøring av ansvarsforhold der det er flere lag av underleverandører som utfører arbeid i grunnen
 • Bedre oppfølging fra netteier av skadevolder (entreprenør eller privat person) med og uten bestilt kabelpåvisning
 • Netteier bør utøve tilsyn ved graving nær kritisk infrastruktur

Tiltak ved ledningsdokumentasjon

 • Alt ledningsnett som legges i grunnen, må måles inn på åpen grøft
 • Feil i dokumentasjonen må rettes opp løpende når dette blir oppdaget ved kabelpåvisning, gravearbeid eller på annen måte
 • Kontroll av ledningsdokumentasjonen fra entreprenører er viktig ved legging av nytt nett og ved vedlikehold

MEF har representert anleggsbransjen i dette arbeidet. I arbeidsgruppen har MEF blant annet bidratt med en spørreundersøkelse til entreprenørene og en analyse av kostnader, årsak, hvem som har skyld og mulige tiltak for å forebygge skader i framtiden.
Tilsvarende analyse er gjort av de andre deltakerne i arbeidsgruppen.

Totalt fant gruppen en kostnad knyttet til graveskader på 165 millioner kroner, hvorav 27 millioner kroner fra entreprenørene eksklusiv forsikring. Forsikringssaker utgjør 100 millioner kroner ifølge Finans Norge. Gruppen har ikke sett på de indirekte kostnadene for samfunnet eller de samfunnsøkonomiske kostnadene, men det anslås av disse kostnadene er i samme størrelsesorden.

Rapporten er overlevert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Les mer om saken Presentasjon om rapporten fra arbeidsgruppe graveskade (pdf)