Fra venstre Tore Vestby / anleggsleder Are Anlegg AS og Todor Todorov / prosjektleder Askim kommune. Bilde av nedgravd og igangsatt trykkavløpspumpestasjon med 2 stk. bakkekran for vann og spillvann. Foto: Askim kommune.

Sanerer med trykkavløp der selvfall er krevende

Pilotforsøk

0

Vammeliveien i Askim kommune er nylig koblet til offentlig nett via trykkavløp. Formålet med prosjektet var å fjerne gamle slamavskillere med kun 10 % fosforrensing og erstatte disse med trykkavløpspumpestasjoner som leder avløpsvannet til AHSA renseanlegg. I tillegg til montering av trykkavløpspumpestasjon på hvert hus, ble det også lagt frem ny ledning med kommunalt vann og fiber trekkerør.

Skiftet ut
Overvannsrør og avløpsrør av gammel standard ble byttet med nye rør som er godkjent etter dagens krav.  Installasjon av fibernett vil bli utført av nettoperatøren etter inngått avtale med beboerne i Vammeliveien, dette er i midlertidig de privates ansvar og ikke kommunen.
Anleggsarbeidet startet i oktober straks etter innhøstingen ble ferdig.
Det har vært mange utfordringer i anleggsfasen og dette var grunnen til at utførelsestiden ble noe lengre enn planlagt. Beboerne i Vammeliveien, Askim kommune og Are anlegg AS har hatt god kommunikasjon i anleggsfasen og dette resulterte i en god prosjektgjennomføring.   


Trykkavløpspumpestasjon sett fra utløpssiden. Skandinavisk Kommunalteknikk i Drøbak har levert pumpestasjonene. Foto: Askim kommune.

Gode løsninger
Are anlegg fant gode løsninger og brukte ulike metoder for å fremføre vann- og trykkavløpsledningen til koblingspunktet på det kommunale VA-nett. Det ble brukt styrt boring gjennom fjell istedenfor fjellsprenging langs Vammaveien slik at veisperring ble unngått og nærliggende boliger ble vernet for rystelser og støy.
Kryssing av Fylkesvei 115 har vært et spennende delprosjekt hvor eksisterende trekkerør ble benyttet etter avtale med Statens Vegvesen.
Det som nå gjenstår er opprydding etter graveaktiviteter på private tomter, denne jobben skal gjøres neste år i perioden april – mai.

Pilot
– Pilotprosjektet i Vammeliveien har vært en lærearena og vi har nå gode erfaringer knyttet til trykkavløp, sier prosjektleder Todor Todorov i Askim kommune. Trykkavløp er det beste avløpssystemet i spredt bebyggelse mtp. forsvarlig behandling av avløpsvann og forholdsvis lett å tilpasse i kupert terreng. 
Askim kommune skal evaluere pilotprosjektet og det skal politisk besluttes om trykkavløp skal bli hovedavløpssystem i spredt bebyggelse i fremtiden.