Sveising og skjøting skjer på strategisk vis, som regel sveises rørene på serviceveien ved siden av grøften og bøyes ned i denne. Her må man ha en større lengde, på 30-40m for å få hevekraft og legge til rettet for at gravemskinene skal få makt til å bøye røret ned grøft. Alle foto: Uponor

Yara bygger vannforsyning i svært krevende terreng

Yara fornyer vannforsyningen til fabrikken i Glomfjord med 1,8 kilometer PE 1000 mm trykkrør i klasse inntil SDR10 med veggtykkelse min. 100 mm. Ekstremt krevende terreng, begrenset infrastruktur og høyeste krav til sikkerhet fordrer spesialkompetanse og planlegging utenom det vanlige.

0

Byggingen av Yaras nye rørgate i Glomfjord foregår i to etapper, der man nå er ca. halvveis. Prosjektet er i vinterpause før arbeidet fortsetter når værforholdene tillater det på vårparten. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom en lokal entreprenør Bernhardsen Entreprenør og Uponor Infras egen spesialavdeling Project Services från Vasa i Finland. Dette er en spesialtjeneste som Uponor stiller til rådighet ved store og teknisk krevende prosjekter av denne type.

– Uponor leverer flere store prosjekter som involverer rør i store dimensjoner. Dette kan være land-, sjøledninger, vanninntak og utløp; til kommuner, industri og gruvedrift. Dette er spesielle prosjekter, der resultatet erfaringsmessig blir mest vellykket og effektiv når vi involveres i planlegging og gjennomføring. Dette skjer som regel i samarbeid en lokal partner, sier Kari Karjalainen i Project Services til VANytt.


Mye av arbeidet foregår i bratt terreng 

Uforsutsigbart
Å bygge rørgater for vannkraft og vannforsyning til fjells involverer ofte vanskelig terreng med begrenset fremkommelighet for maskiner og kjøretøyer. Å gjennomføre slike prosjekter krever relevant erfaring og teknisk kompetanse.
– I tillegg til vanskelige forhold må man gjerne ta hensyn til uforutsigbare forhold, som værforhold med snø og flom, forteller Karjalainen.
Et eksempel på dette er at man under arbeidet fikk et mindre løsmasseskred som følge av endrede dreneringsveier for vann forårsaket av den nye grøfta for PE ledningen.
– På deler av traséen er hellingen over 40 %, det er meget bratt, bare det å få lagt pukk i grøftene er krevende i en slik helling. Ved et tilfelle kom en liten flom og tok med seg grusen, så det måtte fylles på nytt, forteller Karjalainen. 
Man må dessuten ta viktige hensyn til landskap, med minst mulig miljøinngrep.


Kari Karjalainen og Sturla Østøren hos Uponor er engasjert i prosjektet i Glomfjord

Ufremkommelig
Kombinasjonen av bratt og ulendt terreng og lokal bebyggelse nede i dalen stiller særskilte krav til sikker transport av rørstykkene, som veier 5 tonn og måler 18 meter. Hensynet til det lokale alpinsenteret nedenfor, som er en av Nordlands største, er også viktig.
– Transport av rørstykkene skjer på bratte og svingete veier på to spesialkjøretøyer. Her er sikkerhet et grunnleggende hensyn, tenk deg bare et scenario at et rør løsner, kommer ut av kontroll og begynne på en ferd nedover dalen. Det vil kunne gjøre skader på mennesker og bygninger, dette er må vi ha 100 % sikring mot, sier Karjalainen. 
Både hos konsulent og entreprenør på stedet er det derfor viktig med grunnkompetanse, slik at man evner å forstå konsekvensene av inngrep og arbeid i bratt og utfordrende terreng.

Lange bøy
For å få rørene på plass på ulendte steder bruker man fjellvinsjer og flere gravemaskiner i kombinasjon, med tandemløft i de bratteste partiene. Forankring av rørene gjøres med hensyn til både vekt og trykklasse på rørene. 
Sveising og skjøting skjer på strategisk vis, som regel sveises rørene på serviceveien ved siden av grøften og bøyes ned i denne. Her må man ha en større lengde, på 30-40m for å få hevekraft og legge til rettet for at gravemskinene skal få makt til å bøye røret ned grøft.
– Her tar vi hensyn til materialegenskaper slik at vi kan beregne riktig, her ligger også nøkkelen til god planlegging, forklarer Karjalainen.


Terrenget byr på utfordringer, og fordrer kreativitet, ikke minst siden her av rørstykkene veier 5 tonn.

Framtidsrettet 

For Yara er vannforsyningen av stor viktighet for framtidig industriell virksomhet. Ledningen er dermed en langsiktig investering som vil sikre tilgang på en viktig ressurs. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Yara Norge og Statkraft Energi.
Yara har gjort avtaler om å dele vannforsyningen med andre virksomheter på industriområdet. 
Sammen med røret legges også ned 15 parallelle kabeltrekkerør for blant annet til å legge høyspenningskabler og signalkabler for transport av elektrisitet fra kraftstasjon til anlegget. Yara er eier av ny vannledning og Statkraft trekkerørene.

Prosjekt start: August 2015
Prosjekt planlagt ferdig: August 2016
Rådgiver och konsulent: Norconsult AS Bodö
Lokal entreprenør: Bernhardsen Entreprenør AS Bodö
Spesialentreprenør och rørleverandør: Uponor Infra OY, Project Services, Vasa Finland
Rørtype PE rør Ø1000 mm SDR13,6 – SDR10
Totalt budsjett: 40 MNOK
 
Glomfjord Fabrikker (Yara ) består av fire produksjonsenheter. To for salpetersyre, en for NPK-og en Kalksalpeter. Produktspekteret er på ca. 60 ulike typer mineralbasert NPK (Fullgjødsel®) i granulert form. I fjellet er det bygget hall med plass til på 40,000 tonn flytende ammoniakk, som tilsvarer tre måneders produksjon ved full kapasitet. Produksjonen er basert på importert råstoff som kommer pr båt. Båt brukes også til transport av ferdige produkter, dette bidrar til at Glomfjord til en av de travleste havnene i landet.
 
Glomfjord er tettsted og industristed i Meløy kommune i Nordland. Glomfjord Industripark er det største industriområde i Salten-regionen, og bidrar til at Nordland er Norges nest største industrifylke. Yara er største bedrift i industriparken med omtrent 180 ansatte. Andre bedrifter i industriparken er Bilfinger, Marine Harvest, ToCircle, Standard Hydro Power, Norwegian Crystals, INVIS og Molab.