Mye tyder på at offentlige innkjøp kan skape muligheter for korrupsjon. Illustrasjon: Schurz/Wiki

Vil gi KOFA tilbake retten til å straffe offentlige ulovligheter

Den rød-grønne svekkelsen av KOFA bekymrer departementet, som vil at KOFA igjen skal kunne ilegge gebyr for ulovlige anskaffelser. Klager på ulovlige anskaffelser har gått ned etter at KOFA mistet myndigheten i 2012.

0

Nærings- og fiskeridepartementet har nylig foreslått at KOFA skal få tilbake myndigheten til å ilegge gebyr for ulovlige direkte anskaffelser.

Rød-grønn amputasjon
Dersom endringene blir vedtatt så er dette gode nyheter for de som ønsker å få en rimelig avklaring på om en offentlig oppdragsgiver har brutt regelverkets krav til kunngjøring.
Tallene viser at antall klager på ulovlige direkte anska elser har gått betydelg ned etter at den rød-grønne regjeringen sørgeet for at KOFA mistet gebyrmyndigheten i 2012. Domstolene har ikke opplevd en tilsvarende økning av søksmål for slike brudd. Departementet påpeker derfor at håndhevelsen av disse bruddene har blitt redusert etter 2012 og ønsker nå å gjøre noe med dette. Reglene blir også skjerpet- det skal nå ilegges gebyr selv om ikke oppdragsgiver har utvist forsett eller grov uaktsomhet slik reglene var tidligere.

Hindrer korrupsjon
Håndhevelse av slike brudd er avgjørende for at reglene skal få den tilsiktede e ekt. Brudd på kunngjøringsplikten regnes som det mest
alvorlige bruddet på regelverket. Dette er fordi oppdragsgiveren da helt unntar anska elsen for konkurranse. Når anska elsen blir unndratt konkurranse vil vi aldri få vite om det produktet eller den tjenesten som blir kjøpt er det beste og rimeligste produktet eller tjenesten på markedet. Vi vet at konkurranse skaper positive e ekter som rimeligere varer og tjenester og/eller innovasjon og bedre kvalitet.
Et annet viktig aspekt med kunngjøring er at det vanskeliggjør korrupsjon fordi det skaper en åpenhet rundt anska elsen som gjør at aktuelle tilbydere og andre kan etterprøve om anska elsen er gjennomført etter regelverket. 

Kommunen prøver seg
Å gjennomføre en konkurranse med kunngjøring av en anskaffelse tar tid, krever kompetanse og koster penger. Når økonomien i kommunen eller staten er stram kan det være fristende å unnlate å gjennomføre en anskaffelsesprosess og heller tildele kontrakt direkte. KOFA mottar nå klager hvor oppdragsgiver helt har unnlatt å unnlate å gjennomføre en anskaffelsesprosess og heller tildele kontrakt direkte. Stram økonomi i det offentlige er imidlertid ingen unnskyldning for manglende kunngjøring. Tvert imot vil konkurranse om oppdraget kunne føre til at kommunen får mer og bedre produkter og tjenester slik at pengene kan brukes på andre viktige oppgaver. Det er derfor viktigere enn noen gang å kunngjøre slik regelverket krever.
kilde KOFA