To fornøyde parter undertegner avtalen om prosessvalget i det nye renseanlegget til NRA. Til høyre daglig leder i NRA, Thomes Trømborg, og til venstre administrerende direktør i Krüger Kaldnes, Sondre Høidalen.

NRA IKS utvider kapasiteten med kompakt avløpsteknologi

Krüger Kaldnes skal levere 

nytt overvannsrenseanlegg til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA). Man etablerer nytt renseanlegg for å håndtere innkommende vann i perioder med store nedbørsmengder.

0

Målet med investeringen er å øke rensekapasitetet og dermed sørge for reduksjon av utslipp til Nitelva. I praksis vil forbehandlingskapasiteten økes til fire ganger dagens kapasitet, totalt 20.000 kubikkmeter i timen, samtidig som det kjemiske rensetrinnet (med fosfor-fjerning) økes til tre ganger dagens kapasitet – totalt 15.000 kubikkmeter i timen.

Krüger Kaldnes er etter en ny type anskaffelsesprosess valgt som prosessleverandør. Deres teknologiske løsning vil inneholde henholdsvis Actiflo® (kjemisk rensing) og Actidyn® (slamfortykking). 

Rent praktisk skal utvidelsen skje i tilknytning til eksisterende renseanlegg som er lokalisert i fjellhaller på Strømmen i Skedsmo kommune – 18 kilometer nordøst for Oslo. For NRA falt det naturlig først å anskaffe prosessleveransen som er en funksjonskontrakt. Dette fordi den valgte teknologiske løsningen i mange henseende vil være premissleverandøren for øvrige leveranser.

Miljø i fokus
Prosjekt- og plansjef i NRA, Gunnar Bjørnson, forklarer følgende om bakgrunnen for at NRA prioriterer et eget rensetrinn ved store nedbørs- og overvannsmengder:
– Vi befinner oss i et område med sterk befolkningsvekst og ønsker å ligge i forkant av utviklingen. Samtidig utfordres vi stadig hyppigere av et skiftende klima med til dels store variasjoner i nedbørsmengdene. Dette tar vi nå konsekvensen av – og iverksetter tiltak som reduserer utslippet av urenset avløpsvann. Tiltaket er en direkte følge av vår visjon om 0-utslipp av urenset avløpsvann til Nitelva.


Prosjekt- og plansjef i NRA, Gunnar Bjørnson, mener investering i et nytt renseanlegg for behandling av overvann er et godt verktøy for å utvikle et grønnere samfunn.

Teknisk dialog
NRA valgte anskaffelse gjennom «Konkurransepreget dialog» som kan benyttes ved særlig komplekse anskaffelser.: Konkurranseformen innebærer at oppdragsgiver fremmer sine ønsker og krav.  Deretter inviteres kvalifiserte leverandører til å komme med forslag til teknisk løsning.
I parallelle fortrolige løp finjusterer og optimaliserer tilbyderne sine tekniske løsninger. Parallelt utvikler oppdragsgiver de kontraktsmessige og finansielle forutsetningene. Når alt er ferdigdiskutert, sluttføres konkurransen med prismessig tilbudsgivning.  Ifølge prosjekt- og plansjef Bjørnson har dette vært spennende.


Salgssjef for kommunal sektor og industri i Krüger Kaldnes, Sofia Knudsen, har for første gang vært med i en anskaffelsesprosess tuftet på «Konkurransepreget dialog». Det var en nyttig erfaring som ble kronet med seier. 

Positiv prosess
Det bekreftes av salgssjef for kommunal sektor og industri i Krüger Kaldnes, Sofia Knudsen, som selvsagt også er glad for at Krüger Kaldnes til slutt trakk det lengste strået.
– En flott fjær i hatten! Denne måten å arbeide på har imidlertid vært helt ny for oss. Det har vært tidkrevende møter og samtaler, men svært nyttige. Det har fremfor alt bidratt til at vi er blitt enda tryggere på vår leveranse. Våre teknologiske løsninger særpreges ikke bare av en fleksibel og god renseeffekt, men også av gjerrighet med hensyn til plassbehov. Prosessen er velkjent fra andre anlegg av samme type. Den er nærmest spesialdesignet for å kunne takle store variasjoner i vannmengde, noe som kjennetegner anlegg som kun betjener overvannsbehandling, mener Sofia Knudsen.


Totalt er prosjektet kalkulert til å koste rundt 200 millioner kroner. Ferdigstillelse og igangkjøring av det nye renseanlegget til NRA er forventet ved årsskiftet 2018/2019.