Ingelin Clausen Endsjø er ansatt som risikokonsulent i Armaturjonsson. Hun skal ha ansvaret for leverandørens nye forretningsområde innenfor risikovurderinger av tappevannsinstallasjoner i Norge.

Vil tilby risikoanalyser i drikkevannsanlegg

Armaturjonsson forventer mer fokus på risikovurderinger rundt bakteriegroing og spesielt bakterien Legionella i drikkevannsanlegg. Leverandøren har derfor etablert et nytt forretningsområde hvor risikoanalyser av tappevannsinstallasjoner i alle typer bygg i Norge er forretningsideen.

0

– Vi ser det er et behov for en nøytral og uavhengig part som kan gi råd og veiledning om legionellaproblematikken i Norge, sier Ingelin Clausen Endsjø som er risikokonsulent i Armaturjonsson.
– Vårt formål er først og fremst å bistå med forebygging og tilrettelegging mot legionellautbrudd. Eneste vi har er et styringssystem for termisk desinfeksjon, utover det vil vi kun tilby rådgiving. Mange bygg i norske kommuner, men også privat sektor har potensiell risiko for legionella hvis ikke tappevannsinstallasjonene vedlikeholdes.

Legionella og smitte
Legionellabakterien er en naturlig forekommende bakterie som vi får inn med drikkevannsinstallasjonene våre. Bakterien er helt harmløs i små konsentrasjoner og alltid når vannet kun drikkes. Dersom bakterien forekommer i større konsentrasjoner, og inhaleres kan man få legionærsykdom eller Pontiacfeber. Pontiacfeber er en mild influensa, mens legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse som for personer med svekket immunforsvar i verste fall kan føre til død.

Også daglig leder i Armaturjonsson, Kjell Bernt Kalland mener det er behov for en nøytral aktør som ikke først analyserer risiko, og så tilbyr sine produkter for å eliminere problemet.
– Det er mer fokus på slike analyser i Europa en i Norge. Men temaet er absolutt like aktuelt her hjemme.

Endsjø forteller at de samarbeider med Unilabs i Skien som er eksperter på Legionella.
– Laboratoriets erfaringer med dyrkningsanalyser av bakterien er enestående i Norge, og resultater man får frem gjennom disse analysene gir en meget nøyaktig og nødvendig status på anleggene. I kommunene er det er ikke alle kommuneleger som sitter på denne type kompetanse. Derfor er det viktig å få til gode driftsrutiner for å hindre legionellavekst i anleggene.

Uttak av vannprøver
Ingelin Clausen Endsjø, nyansatt fra 1. januar 2016 i Armaturjonsson AS vil være ansvarlig for dette forretningsområdet. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har tidligere jobbet med rørinspeksjon i olje og gassindustrien. Hun har allerede vært engasjert ved to anledninger hvor det har vært mistanke om legionellautbrudd, og bistår byggeier med kartlegging av røropplegg, uttak av vannprøver og identifisere risikoområder. Hun foreslår deretter tiltak og interne rutiner som vil forebygge legionellasmitte.

– Dette er et stort fagområde, og alle private og offentlige virksomheter og eiendommer som direkte eller indirekte kan spre smitte har krav på seg til å hindre legionellasmitte, sier Ingelin Clausen Endsjø.
– Dersom personer i risikogruppen blir smittet kan dette få tragisk utfall. Det er anleggseiers ansvar å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig, og vi kan hjelpe til med en risikovurdering for legionellavekst og spredning.

Regelverket sier..
I Folkehelseinstituttets Vannrapport 123 fra desember 2015, gis det gode råd om framgangsmåte og valg av tiltak for å forebygge legionellasmitte. Her er det beskrevet ulike risikokategorier ut ifra smittepotensialet et anlegg har.

I tillegg til veiledninger fra Folkehelseinstituttet er det lovpålagte krav som omhandler legionellaforebyggende arbeid. Forskrift om miljørettet helsevern har et eget kapitel som omhandler tiltak for å hindre legionellasmitte. For at kravene skal oppfylles skal innretninger ettersees regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella. Som et supplement til den tekniske gjennomgangen inkluderer en risikoanalyse også prøveuttak og analyse av vannprøver som dyrkes med sikte på å få frem om det er legionellabakterier tilstede.

Det er anleggseierens ansvar å sørge for at deres innretninger ikke er smittefarlige, mens de kommunale myndigheter er pålagt å føre tilsyn med at regelverket følges. Armaturjonsson kan hjelpe anleggseiere og følge lovpålagte krav til risikovurdering.

Kalland påpeker til slutt at valg av rørsystemer er viktig for å hindre bakterievekst.
– Med våre rør i rør systemer, er det naturlig at vi også kan tilby prøvetagninger og risikoanalyser av tappevannsinstallasjoner innendørs i alle typer bygg i Norge.