Vegutbygging E6 Foto Runar Daler/MEF

Størst mulig veikontrakt gir ikke fordeler – heller motsatt

Ny rapport viser at en oppdeling av Nye Veier AS-prosjektet E18 Arendal – Tvedestrand i to kontrakter ville ha gitt flere samfunnsøkonomiske gevinster.
På oppdrag fra MEF har Samfunnsøkonomisk analyse sett på gevinster ved ulike alternativer.

0

– Rapporten viser hvor viktig det er at politikere og samferdselsmyndigheter legger kontraktene på et nivå som norske entreprenører kan håndtere. Vi har ikke råd til å gamble med arbeidsplasser og norsk anleggskompetanse, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

I utakt
Det har vært en gryende bekymring i anleggsbransjen for at samferdselskontraktene framover vil bli for store for flertallet av norske entreprenører. Bakgrunnen er blant annet at regjeringen har opprettet utbyggingsselskapet Nye Veier AS, som skal prioritere betydelig større veikontrakter enn hva bredden av norsk anleggsbransje har erfaring med.
En ny analyse viser at kontraktene må utvikles i takt med bransjen. 
På oppdrag fra MEF har Samfunnsøkonomisk analyse sett på gevinster og kostnader ved ulike oppdelingsalternativer for strekningen E18 Arendal – Tvedestrand, som er det første prosjektet Nye Veier AS skal gjennomføre. Analysen viser at en oppdeling av prosjektet i to kontrakter ville ha gitt flere samfunnsøkonomiske gevinster enn å utlyse det som én kontrakt. Dette fordi prosjektet er så stort at risikoen sannsynligvis vil overstige stordriftsfordelene.

Høy produktivitet
Rapporten viser at anleggsnæringen de siste årene hatt en raskere produktivitetsutvikling enn gjennomsnittet for norsk næringsliv. De største samferdselskontraktene i dag er imidlertid helt i grenseland for hva som er hensiktsmessig, dersom norske virksomheter skal kunne gi konkurransedyktige tilbud. Norske entreprenører kan bli enda mer effektive, men det forutsetter at de også framover får muligheten til å bli bedre.
– Samferdselsmyndighetene må vokte seg for å tenke kortsiktig. Regjeringen har satt i gang et etterlengtet samferdselsløft, men det er fortsatt mange uløste oppgaver på transportnettet. En effektiv norsk anleggsnæring vil være et samfunnsmessig gode både i seg selv ved at de gir produksjonsinntekter til Norge, og for å sikre god oppgaveutførelse for den store mengden samferdselsinvesteringer som skal utføres, sier Trond Johannesen.
– Rapporten viser at det også i årene som kommer vil være nødvendig med et mangfold av ulike prosjekter av forskjellig størrelse og entrepriseform. Hvorvidt det skjer er opp til politikerne og offentlige byggherrer, avslutter Trond Johannesen.

– Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse kan hentes her –http://nettblankett.com/flipbook/rapport_39_2016/.