Ingeniør Halvor Eggen Pettersen i Vang kommune foran det nye anlegget under bygging.

Ti milioner kroner forskjell i pris på avløpsrenseanlegg

Vang i Valdres valgte å starte med blanke ark ved planlegging av nytt avløpsrenseanlegg. Grundige undersøkelser i forkant, god planlegging og bruk av anbudsrunder er blitt innbakt i framtidens løsning. Åpne anbudsrunder avslørte store prisforskjeller.

0

Vang. Vidstrakt fjellbygd i Valdres, på yttergrensen av Oppland mot Sogn og Fjordane. Kjent for prima fiske og levende landbruk med stølsdrift. Vang opplever da også  økende turisme og satser på å være en livskraftig bygd med framtidsplaner.

En naturlig del av planene er å legge til rette for godt miljø og rense stadig mer avløpsvann fra hytte og fastboende. Derfor er man nå i ferd med å ta et historisk løft på VA-siden, med nytt avløpsrenseanlegg og ditto overføringsledning.

 

Gode kommunikasjoner

Tidlig i planleggingen kom spørsmål om lokalisering på bordet. Man så muligheter i å frigjøre areal til andre formål ved å flytte anlegget bort fra eksisterende plassering i sentrum. Etter nøye vurderinger landet man på en tomt mellom E16 og Fløgstrøndfjorden, tett på vei, med gode kommunikasjoner, i nærheten av Tyinkrysset og med Begnavassdraget som resipient. Til plasseringen fulgte det med to kilometer ny avløpsledning.  
Anlegget skal foruten å rense avløpet også ta imot septik; og levere avvannet slam til Valdres kommunale renovasjon (VKR).
– Selv om avløpsrensning er blitt en renere geskjeft er det en form for industri, som hører hjemme utenfor sentrum, selv om anlegget utstyrt med luktrensing, sier ansvarlig for prosjektet, ingeniør Halvor Eggen Pettersen i Vang kommune til VANytt.

 

Prosjektet i et tidligere stadium i byggeprosessen.

 

Grundig forarbeid
Kommunen har investert betydelig med tid og energi i å finne den beste løsningen.
– Her vil jeg si vi har gått grundig til verks, vi har besøkt både ulike tilbydere av komplette renseanlegg og snakket med andre kommuner om hvilke erfaringer de har gjort seg med de ulike typer anlegg, sier han.

Etter å ha klarlagt rammebetingelser, utslippskrav og mål for prosjektet lot man en håndfull leverandører gi pris på totalentreprise. En viktig forutsetning var at det kunne takle en skiftende volumbelastning, som ofte er tilfelle med hyttekommuner.

– Vi hadde laget oss økonomisk ramme ut fra erfaring og forventning. Bare en tilbyder, Biovac lå innenfor de estimater vi hadde gjort. Det var i overkant av 10 millioner opp til neste tilbyder, forteller Pettersen. Etter en grundig saksbehandling ble valget enkelt.
– Biovac har som de andre tilbyderne lang erfaring med slike anlegg, så vi ventet ingen overraskelser, men vi hadde nok ikke ventet så store prisforskjeller, sier Pettersen.


Se på tegninger
[doc:55:pdf:Tyinvegen-Biovac]

Bygger for framtiden

Anlegget har fått navnet Tyinvegen RA og bygges i dag med kapasitet for 1990 p. e., men med mulighet for utvidelse til 4000 p. e. uten vesentlige bygningsmessige endringer. 

Renseanlegget består av først siling med sandfang, og hovedprosessen er en SBR-løsning med direkte felling i biorekatorer med etterfølgende sedimentering og slamavvanning.
Ved siden av rensing av selve spillvannet er det tilrettelagt spesielt for mottak av septikbiler.
– Anlegget er kompakt bygget med god utnyttelse av plassen og bygget i to etasjer, i tillegg til selve prosessen er det dessuten eget luktfjerningsanlegg med UV-desifeksjon av luften, og det er også et eget hydrofor-anlegg for teknisk vann til anlegget, som hentes fra det rensede avløpet, det vil jeg kalle en bærekraftig løsning, sier Pettersen.

Lokale entreprenører
Det som i tillegg til prisen og en kompakt løsning har falt i god jord i kommunen er Biovacs policy om å bruke lokale entreprenører til grunnarbeid, bygg, elektro og vvs.
– Her står Biovac fritt til å velge leverandør, men vi er tilfreds med at alt utenom det rent rensetekniske er satt ut til lokale bedrifter. Vi er ikke i tvil om at det i sum er  fordeler for alle parter ved bruk av lokale entreprenører. Dette er jo dyktige fagfolk som vi kjenner godt fra før. Det blir en smidig gjennomføring. Den som gjør jobben reiser heller ikke vekk etterpå, de er en del av samfunnet her oppe, og vil være gode å ha dersom det skulle være behov for hjelp i framtiden, sier Pettersen.

Nylig fikk man på plass hvilken entreprenør som skulle bygge siste halvdel av overføringsledningen, og Pettersen regner med at alt skal være klart i god tid før Jul.
– Det blir et fint anlegg og vi holder budsjettet bra, vi ser fram til å få det i drift. Dette blir en stor miljøsatsing for en relativt liten kommune, sier Pettersen.

 

Tyinvegen RA
Totalbudsjett alle arbeider, 22 700 000,- 

SBR-prosess levert av Biovac Environmental Technology AS

Rensekrav 92 % reduksjon av fosfor

Kapasitet 1990 p.e.

Slammet fra anlegget skal leveres til Rednesskogen VKR.