Frøydis Sjøvold og Ståle Johannesen tok for seg hvilke muligheter som ligger i et komplett informasjonssystem til bruk innen VA. 


Powel med store vyer innenfor VA

De årlige Powel-dagene i Trondheim bærer bud om store ambisjoner for videre utvikling av informasjonssystemer til VA-bransjen. I samarbeid med kommunene jobbes det på bred front med å utvide og tilpasse programvare. Målet er å hjelpe kommunene med å skaffe seg full kontroll over sine VA-systemer.

0

Første dag av konferansen var viet sikkerhet og framtidsvyer om hva informasjonsteknologi har å by på. Her ble blant annet sikkerhet og fordelen med skybaserte løsninger illustrert med en rekke praktiske eksempler.

Stor vilje i kommunene
Den store utfordringen for de fleste ligger som kjent under bakkenivå, og Powel har virkelig giret opp sitt utviklingsarbeid for å kunne tilby en komplett verktøykasse for VA-kommunen, eller skal vi si IT-kommunen.

– Vann er en viktig ressurs, vi vet kommunene ønsker å forvalte sine verdier til det beste for innbyggerne. Vi merker kommunene ønsker å ta samfunnsansvaret som ligger i vann, avløp og infrastruktur på en enda mer effektiv og framtidsrettet måte, vi utvikler alle våre løsninger sammen med både små og store kommuner, det er det som gjør dette spennende og givende, fortalte en av foredragsholderne, Jon Røstum ved Powel til VANytt.

Powel hadde denne gangen valgt å kjøre tre parallelle sesjoner med foredrag som dekket ulike emner innen VA. Med bakgrunn i det store etterslepet i fornyelse av ledningsnettet valgte VANytt å følge sesjonen «Drift og vedlikehold», som både handlet om hva bruk av Powels programmer byr på av muligheter, nye løsninger som er kommet, samt en forsmak på hva som ligger i løypa.

Frode Sandløy viste på en lettfattelig måte hvordan man jobber i Gemini VA

Gemini Portal – VA-data ut i felt
Frode Sandøy gikk gjennom hovedtrekkene i Gemini Portal og hvilke nye funksjoner som ligger i den siste versjonen.

– Framskrittet ligger i at man kan ta med seg datasystemer ut i felt, identifisere infrastrukturen, dokumentere og legge planer for videre arbeider, dette foregår i et dagbok-basert system, der man ser på behov for tiltak og oppgraderinger og setter i verk, fortalte Sandøy.

I den nye versjon er det lagt inn en rekke nye funksjoner; for å legge inn bilder, måle avstander og arealer, redigere på tekniske data som f.eks ventiler, se på ventilstillinger osv. samt legge inn kommentarer og jobbe ut fra oversiktlige bilder, såkalt temakart.

– Gemini Portal har som ambisjon å gi alle brukere mulighet til å se på, vurdere tiltak og planlegge både uforutsette og planlagte gjøremål på en effektiv måte. Systemet gir også kommunikasjon mot andre involverte parter, som brannvesen og eksterne aktører som skal inn og se på installasjoner, gjøre vedlikehold eller utføre arbeider, fortalte Sandøy.

Datafangst og dokumentasjon
Fortsatt sliter en del kommuner med å skaffe seg full oversikt over ledningsnett og infrastruktur.
En viktig oppgave er registrering og dokumentasjon av anlegg som enten aldri har vært skikkelig dokumentert, eller som nylig er sluttførte.

– Mange av våre kunder har etterspurt løsninger for registrering i felt, både for registrering av objekter og av tilstand på objekter, fortalte foredragsholder Frøydis Sjøvold.

Dette var bakgrunnen for utviklingen av Water Collector, som sørger for effektiv datafangst i felt. Water Collector er et enkelt selvstendig program der man kan velge fra ulike menyer og krysse av og registrere installasjoner i terreng.

– Løsningen benytter intern GPS i enheten, enten det er mobiltelefon eller nettbrett. Noen kommuner har ønsket å bruke mer nøyaktig GPS og derfor muliggjør løsningen påkobling av ekstern GPS i samme brukergrensesnitt, forklarer Sjøvold. 
Water Collector er også integrert med andre programmer i som Powel har innen VA, men det er ingen forutsetning at man kan bruke andre programmer.

- Water Collector er et enkelt program som ikke krever særlig forkunnskaper, men som er svært effektivt i bruk, fortalte Sjøvold.


En viktig amibsjon for Powel er å gi bruker full oversikt mens man er ute i felt, her viser Arnstein Holthe en brukervennlig løsning for å utføre tilsyn av objekter ute felten.

Effektiv FDV
Arnstein Holte holdt et spennende foredrag om effektiv FDV på VA-anlegg, der han gikk gjennom de ulike funksjonene i Gemini Portal, med vekt på nye funksjoner. Dette var blant annet muligheten for å endre på eksisterende data, samt en rekke nye løsninger for operativ effektivitet og dialog med innbyggerne.

– Målet er å kunne gjøre effektive tiltak ved f.eks. en lekkasje, der man raskt kan skaffe seg oversikt over det tekniske anlegget på stedet via f.eks. et nettbrett, man kan videre bestille avstengning av et begrenset område, forklarte Holthe.
Via datasystemet kan man videre varsle alle berørte parter med sms, bestille arbeider og tiltak fra stedet man befinner seg, og holde full oversikt over status på tiltak etterhvert som det skrider fram.

– Når tiltakene er gjennomført kan man kvittere de ut og varsle alle berørte parter om at feilen er rettet. Vi snakker om effektiv gjennomføring, full oversikt over situasjonen og god dialog med innbyggerne, forklarte Holthe.

Systemene kan videre brukes for planlagte rutiner, som kobles om faste tider på året, eller ved forekomst av ulike indikatorer, som frostnetter, nedbør etc.


Magnus Sæther og Kristin Gabrielsen viste på stand hvordan IT kan brukes til å varsle om lekkasjer – Smart Water Alert

Smart Water Alert
Maskinlæring går ut på at man bruker en datamaskin til å gjenkjenne komplekse sammenhenger i datasett. Ny teknologi og skybaserte tjenester gjør det mulig å håndtere store datamengder som gjennom maskinlæring brukes til å løse problemer. For bedrifter betyr dette at de kan få mer ut av sine data og analyser, og dermed få en mer forutsigbar og effektiv hverdag. Powel og Trondheim kommune jobber for tiden sammen med et pilotprosjekt rundt løsningen Smart Water Alert. Ved å ta i bruk maskinlæring har prosjektet som mål å oppdage vannlekkasjer på et tidligere tidspunkt og å redusere lekkasjenivået.

– Vi har tatt historiske data fra sonemålere, trent opp en modell, og verifisert den med faktiske brudd og hendelser. På denne måten kan vi forutsi vannføringen og ligge i forkant på hva som er forventet forbruk. Når det målte forbruket går over forventet forbruk så går alarmen, forklarer Frøydis Sjøvold.  Målet er at denne løsningen skal være god støtte til kommuner sine driftsavdelinger og bidra til en mer effektiv måte å håndtere lekkasjer på.

– Vi har forhåpninger om at denne løsningen etterhvert kan brukes på flere områder, men først og fremst har vi som mål å gi støtte til kommunene i deres bekjempelse av vannlekkasjeproblematikk, sier Sjøvold.


 Jon Røstum og Frøydis Sjøvold arbeider på bred front med å tilby programmer for VA-bransjen.

Dashboard for drift
Powel arbeider med å bygge opp et nytt konsept for VA-drift, et felles dashboard på dataskjerm som sammenfatter både nøkkelinformasjon, VA-nettet og data fra ulike kilder som er relevante for VA.

– Målet er å gi brukerne et system som gir oversikt og som på en naturlig måte sørger for alle behov i arbeidssyklusen, fra datafangst, overvåking, analyse, koordinering, utførelse av reperasjoner eller bygging av nytt, samt dokumentasjon. Vår ambisjon er å gi kommunen full kontroll over sine anlegg og så effektiv som mulig forvaltning, drift og vedlikehold, forklarte Ståle Johannesen, som sammen med Frøydis

Sjøvold tok for seg hvilke muligheter som ligger i et komplett system. 
Et eksempel som ble gjennomgått var ved et tenkt brudd på en ledning, her sørger systemet for å lede brukeren gjennom alle operative trinn, fra å lage kjørerute for den som skal ut og se på skaden, kartlegging av omfang, tilgang på abonnentdata, se på hvilke abonnenter som er berørt, virksomheter som trenger spesiell varsling, spesielt utstyr som sprinkleranlegg som er tilknyttet, videre å lage lukkeplaner for nett, varsling, utsendelse av arbeidsordre, støttetiltak, dokumentasjon, lukking av saker og automatisk varsling til alle berørte når feilen er rettet.