Samarbeidsforum for ledninger i grunnen samlet hos RIF. SLGs leder, Magnar Danielsen nede til venstre i bildet. (Foto: Liv Kari Skudal Hansteen, RIF)

Ønsker bedre samarbeid i grunnen

Skjult infrastruktur har i mange år fått en stemoderlig behandling. «Forum for ledninger i grunnen» ble derfor etablert. Det er et betydelig behov for samordning av det som gjøres under bakken.

0

Skjult infrastruktur har i mange år fått en stemoderlig behandling. Samtidig er det et betydelig behov for samordning av informasjon og arbeid i forbindelse med graving. De ulike aktørene som arbeider med ledninger i grunnen var nylig samlet i Oslo hos Rådgivende Ingeniørers Forening for å diskutere aktuelle ledningsproblemstillinger av stor samfunnsmessig verdi.

Representanter for både myndighetene, entreprenørene, de prosjekterende og andre interessenter er faste medlemmer av «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen» (SLG).

Med ledninger og annen infrastruktur i grunnen menes anlegg som gjelder strøm, vann, avløp, elektronisk kommunikasjon, fjernvarme, gass, søppelsug og bergrom.

– Skjult infrastruktur har i mange år fått en stemoderlig behandling. «Forum for ledninger i grunnen» ble derfor etablert. Vi erfarte at det var et betydelig behov for samordning av informasjon og arbeid i forbindelse med graving i grunnen hvor ledningene skapte både konflikter og fremdriftsproblemer, sier Magnar Danielsen, Fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og leder av SLG.

Formålet med forumet er blant annet gjensidig informasjonsutveksling mellom aktørene, bidra til å få utviklet ny relevant kunnskap, komme med forslag til løsninger og initiere prosjekter som kan bidra til å løse problemstillinger, være pådriver og diskusjonspartner for regelverksutvikling og arbeide for standardisering og avtaler om samarbeid.

Blant temaene som tas opp i forumet er standardisering av rørtyper, spesifisering av hvordan innmåling skal skje, kostnadsfordeling og plassering av ledninger i grunnen, hvordan oppnå færrest mulig oppgravinger av veg.

– Vi etablerte forumet i 2013 for å skape en felles arena for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen. Den brede deltakelsen fra aktørene er en stor styrke for forumet som jevnlig avgir høringssvar og innspill til myndighetene, forteller Tom Baade-Mathiesen som er både er RIFs styreleder og representant i forumet, samt direktør for Vanndivisjonen i Norconsult.

Forumets viktigste arbeidsområder nå er etablering av et sentralt ledningsregister, regler om trekkrør, kostnader ved saksbehandling og kontroll av ledninger i grunnen, istandsettingskrav etter graving i veg samt oppfølging av Bredbåndsutbyggingsloven og Veileder for graving i kommunale veier.

Blant deltakerne i SLG er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Mattilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags og energidirektorat, Norsk kommunikasjonsmyndighet, Statens kartverk, Statens vegvesen, Kystverket, Forsvarsbygg, BA-nettverket, Energi Norge, Geomatikkbedriftene, IKT-Norge, KS-Bedrift, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Fjernvarme, Norsk teknologi/NELFO, Norsk Vann, Rådgivende ingeniørers forening, Telenor samt Vegforum for byer og tettsteder