Eksempel på en god vannkilde: Hemsila

En ny veiledning i drikkevannshygiene

Vannrapport 127 fra FHI

0

«Vannforsyning og helse» dekker de helsemessige aspektene ved vannforsyningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker. Tekniske elementer i vannforsyningen beskrives grunnleggende, da en god allmennforståelse for det tekniske er en forutsetning for å ivareta også de helsemessige sidene ved vannforsyningen. Viktige målgrupper er vannverkseiere og myndigheter, men innholdet skal også kunne brukes av andre.

«Vannforsyning og helse» erstatter «Vannforsyningens ABC», som først ble publisert i 2004, og mye av stoffet i denne er videreført. «Vannforsyningens ABC» var et omfattende dokument, og ett viktig mål ved revisjonsarbeidet var at stoffet skulle kortes ned og samordnes med øvrig relevant nyere litteratur. Når det gjelder tekniske detaljer, henvises det mange steder til ulike rapporter fra Norsk Vann, og da spesielt til læreboken «Vann- og avløpsteknikk». Videre henvises det flere steder til NGUs stoff om grunnvann.

«Vannforsyningens ABC» overlappet flere steder med Folkehelseinstituttets kunnskapsbase «Miljø og helse». Ved utarbeidelsen har det vært et mål at disse to publikasjonene i minst mulig grad skal overlappe. Flere steder henvises det derfor til innhold i «Miljø og helse», som går mer i detaljer på en rekke helsemessige aspekter.

Under utarbeidelsen har Folkehelseinstituttet hatt god hjelp av en referansegruppe bestående av Morten Nicholls (Mattilsynet), Randi Haugen (Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS) og Kjetil Furuberg (Norsk Vann). Nytt innhold er skrevet av Susanne Hyllestad og Eyvind Andersen (begge Folkehelseinstituttet). De har også hatt ansvar for bearbeiding av stoff hentet fra «Vannforsyningens ABC». Arbeidet er gjort med faglig bistand av Wenche Fonahn, Vidar Lund og Jens Erik Pettersen (alle Folkehelseinstituttet).  

Åpne rapporten