Økning i kjemikalieutslipp på Sørøstlandet

Den ferske statistikken for 2016 viser at det totalt ble registrert 1335 varsler om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning til Kystverket. – På Sørøstlandet har det også vært en økning i kjemikalieutslipp de siste årene, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

0

Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven.

Det totale utslippsvolumet av akutt forurensning var 2 891 508 liter, på land og til sjø. I 2015 var utslippsvolumet 1 363 643 liter. Økningen fra 2015 til 2016 skyltes i all hovedsak to hendelser med utslipp fra landbaserte virksomheter. Blant annet et utslipp på om lag 100 000 liter avfallsyre til Glomma ved Fredrikstad.

Flere kjemikaliehendelser på Sørøstlandet
For Sørøstlandet har det mellom 2014 og 2016 vært en økning i antall og volum av hendelser som involverer utslipp av kjemikalier, både på sjø og land. Regionen har i områder som Grenland i Telemark og langs Glomma i Østfold omfattende industrivirksomhet som er avhengige av ulike kjemikalier.

EU-øvelse
I 2017 vil Kystverket gjennomføre den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie. Øvelsen som har navnet «SCOPE 2017» vil foregå farvannet utenfor Grenlandsområdet. EU finansierer øvelsen og man forventer omfattende deltakelse fra ulike nasjoner.

– Denne øvelsen vil gjøre oss bedre rustet til å møte den økningen i sjøtransport av kjemikalier og petroleumsprodukter, vi ser i Skagerrak og Oslofjorden, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.