Mosjøen er et knutepunkt på veien. Foto wikipedia

Skanska skal bygge veien Helgeland Sør for 2,3 milliarder

Kontraktsområdet er en veistrekning på totalt 132 km, i dag preget av dårlig standard, mange steder smal og har flere flaskehalser. Dette gir dårlig trafikksikkerhet, redusert hastighet og ulemper for naboene.

0

Den nye veien vil bidra til bedre fremkommelighet på Helgeland og mellom Helgeland og andre regioner. Den vil bidra til at alle brukere av veien kan reise både tryggere og mer komfortabelt. En tryggere vei vil gi færre drepte og alvorlig skadde; en mer komfortabel vei gir bedre rammevilkår for både næringsdrivende og lokalbefolkningen.

– Vi er veldig glad for at vi har fått lov til å ruste opp denne veistrekningen som på mange måter er selve livsnerven i denne landsdelen, forteller Ståle Rød, adm.dir. i Skanska Norge AS.

Veiutviklingskontrakt med konkurransepreget dialog

Prosjektet E6 Helgeland Sør omfatter i alt syv parseller på en drøyt 13 mil lang strekning mellom Nord-Trøndelag grense og Korgen. Prosjektet gjennomføres som en veiutviklingskontrakt, som gir Skanska som entreprenør ansvaret for både prosjektering og bygging, samt drift av strekningen over en periode på 15 år. Til sammen skal det bygges 57,5 km ny vei.

– Den spesielle gjennomføringsmodellen gjør at vi har fått en enestående mulighet til å forstå hvilke krav og behov Statens Vegvesen har satt for dette prosjektet. Dialogfasen har vært meget godt gjennomført og vi føler virkelig at vi har fått mulighet til å komme med innspill og til å påvirke valg av løsninger, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanskas anleggsvirksomhet i Norge.

Myhre trekker frem at driftsaspektet hele tiden har vært sentralt både i dialogen, utviklingen av tilbudet og prosjekteringen. – Det at man hele tiden fokuserer på driften av veien er kanskje det aller viktigste argumentet for valg av veiutviklingskontrakt som gjennomføringsmodell.

En ny standard for veiutbygging

Denne måten å gjennomføre samferdselsprosjekter på er en fremtidsrettet modell, og Skanska ser gjerne at veiutviklingskontrakt med konkurransepreget dialog i større grad brukes som gjennomføringsmodell i samferdselsutbyggingen i Norge.

– Vår visjon for Helgeland Sør er at prosjektet skal sette en ny standard for veiutbygging i Norge. Det skal bli et suksessprosjekt både for Statens Vegvesen, for Skanska og våre samarbeidspartnere, og sist men ikke minst; for lokalsamfunnet på Helgeland, brukerne av veien og naboene til prosjektet, forteller Ståle Rød.

Rundt regnet 200 personer fra Skanska og ca. 125 maskiner kommer til å bli engasjert i dette gigantprosjektet de neste tre til fire årene. Næringslivet på Helgeland vil selvsagt også merke effekten av prosjektet og Skanska vil i tiden fremover gå i dialog med en rekke lokale aktører både i forhold til forpleining, rigging underentrepriser og verkstedstjenester.

Prosjektet vil nå gå inn i en samhandlingsprosess hvor Skanska og Statens Vegvesen skal avklare en del detaljer i prosjektet. Det vil bli byggestart i midten av april og anleggsarbeidene vil pågå frem til sommeren 2021. Skanska skal imidlertid drifte veistrekningen i 15 år, så endelig overlevering skjer først sommeren 2032.