Hva kommer innen VA-området i perspektivmeldingen?

MEF håper regjeringen gir signal om en mer offensiv stat i perspektivmeldingen. – Regningen for å vente med overvannstiltak kan bli høy og konsekvensene store, sier Trond Johannesen i MEF.

0

Snart kommer regjeringen med perspektivmeldingen. Hensikten med denne meldingen er å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene. MEFs adm. dir. Trond Johannesen håper meldingen vil medførte et taktskifte for vann og avløp.

– En viktig forutsetning for en bærekraftig utvikling i Norge, er at vi tar vare på av infrastrukturen vår. Etterslepet innen vann- og avløpssektoren må det tas tak i hvis ikke annen infrastruktur skal påføres unødvendig skade. Jeg håper regjeringen vil ta opp akkurat dette i perspektivmeldingen, sier han.

Overvann
Johannesen peker på at VA-infrastrukturen mange steder i landet ikke er god nok for å forhindre skader og uønskede omkostninger ved store nedbørs- og flomhendelser.

– Da tidligere klimaminister Tine Sundtoft satte ned overvannsutvalget i 2014 var det mange som håpet at vi skulle få et grundig kunnskapsgrunnlag om hva effekten av økte overvannsmengder vil bli i byer og tettbebyggelser. Utvalget kom med mange gode og konstruktive forslag, men det har dessverre vært stille rundt denne utredningen siden og vi aner ikke hva som skjer. Jeg er bekymret for at denne utredningen ender opp i en skuff, sier Johannesen.

Passivt
Utredningen var en erkjennelse av at overvann må håndteres bedre enn det som er tilfelle i dag. Johannesen peker på at en samlet vannbransje ønsker en tydeligere stat i VA-politikken, og at det også er blitt etterlyst progresjon fra Stortinget.

– Jeg merker meg at det er blitt stilt spørsmål om status for dette arbeidet, blant annet fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen (Sp) og Terje Aasland (Ap). Det er ingenting i svarene fra statsrådene Bent Høie og Vidar Helgesen som tyder på en offensiv statlig holdning til overvannsproblematikken. Vi blir fortalt at vi må vente og at kommunene skal løse dette selv. Dette er ikke godt nok for å forberede samfunnet vårt på et våtere og villere klima, mener Johannesen.

Minstekrav
Johannesen mener regjeringen må fremme forslag som sikrer en minstekvalitet på VA-infrastrukturen gjennom en sektorlov for VA.

– Mange kommuner har store etterslep på sin VA-infrastruktur og må drive «brannslukking» når det oppstår ledningsbrudd og andre driftsforstyrrelser. Overvannsutvalget har beregnet seg frem til overvannsskaden utgjør 1,6 til 3,6 milliarder kroner i året, sier Johannesen, og fortsetter:

– Når vi i MEF etterlyser en mer offensiv holdning fra regjeringen er det fordi nasjonale myndigheter må mobilisere for å sikre at vi ikke settes i fare når overvannet rammer oss.

KILDE MEF