NITO president Trond Markussen.

Revidert budsjett ikke godt nok for ledige ingeniører

Revidert budsjett er ikke tilstrekkelig rettet inn mot ingeniører som har vært arbeidsledige i lengre tid. – Dette holder ikke for alle de som mest av alt ønsker å komme seg tilbake i jobb, sier NITO-president Trond Markussen.

0

– Langtidsledigheten har økt og flere hundre av dem er ingeniører. Det de ønsker seg mest av alt er å komme seg i arbeid. De tidligere tiltakene til regjeringen har dessverre ikke truffet godt nok. Revidert budsjett er en mager satsing, sier president i NITO, Trond Markussen.

Regjeringen foreslår blant annet å øke antall tiltaksplasser, og styrke oppfølgingen av de som har kort tid igjen til de mister retten på dagpenger.

– Det er en god start med flere tiltaksplasser, men vi trenger enda flere, og de må spisses inn mot langtidsledige i alle aldre. Det må bli lettere å kombinere utdanning og dagpenger, samt å kombinere dagpenger med gründervirksomhet. Å følge opp de som nærmer seg slutten på dagpengeperioden er bra, men våre medlemmer sier de hadde trengt dette for lenge siden, sier Markussen.

Magert for ingeniørene

Regjeringen er opptatt av langtidsledigheten i revidert budsjett, men tiltakene synes magre for ingeniørene. Bruttoledigheten blant ingeniører og ikt-fag har økt noe siden revidert budsjett ble lagt fram i fjor, langtidsledigheten har derimot økt betydelig.

Ledigheten i befolkningen har derimot gått noe ned siste år. NITO håpet derfor på en satsing rettet mot arbeidsledige ingeniører og spesielt de langtidsledige gjennom en satsing på aktivitet, bedre muligheter til å kombinere utdanning og dagpenger og bedre muligheten for å drive gründervirksomhet for dagpengemottakere.

Regjeringens forslag inneholder 500 nye tiltaksplasser, «plassene vil styrke opplæring og utdanning for å kvalifisere ledige og personer med nedsatt funksjonsevne…». NITO skulle ønske det her hadde blitt gitt et klarere signal om hvor og mot hvilke grupper disse tiltakene er rettet.

Regjeringen styrker også oppfølgingen av langtidsledige som nærmer seg slutten av dagpengeperioden. Dette gjøres ved at de innkalles til oppfølgingssamtaler for å motivere til forsterket jobbsøk. Dette er allerede etablert i Rogaland.

– Det er positivt at denne ordningen nå gjøres nasjonal, men vi skulle gjerne sett at tiltaket ble satt inn tidligere i ledighetsperioden og ikke først når det er et halvår igjen av dagpengeperioden, sier Markussen.

Advarte i brev til politikere

NITO var på forhånd bekymret for at budsjettet ikke ville imøtegå ledigheten i stor nok grad. I et brev til medlemmer av arbeids- og sosialkomiteen og finanskomiteen advarte organisasjonen mot å senke skuldrene og tro at situasjonen på arbeidsmarkedet har løst seg. Politikerne ble bedt om å bruke revidert budsjett til å rette opp i dette.

Selv om antallet nye arbeidsledige ingeniører ikke stiger like fort som i 2015 og 2016, så øker langtidsledigheten betraktelig.

Mange har nå gått ledig så lenge at de enten nærmer seg 104 uker eller har passert denne grensen og har mistet dagpengene. Dette er en alvorlig situasjon for den enkelte, deres nærmeste og for det norske samfunnet.

I følge NAV har antallet personer som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år steget med 15 prosent det siste året og veksten i denne gruppen har vært sterkest i Rogaland og Hordaland. Videre viser NAVs tall at hvis man ser på yrkesbakgrunn så er det blant ingeniør- og ikt-fag at veksten har vært sterkest.