Lia barnehage i Oslo er case i prosjektet. Skanska er i gang med å bygge barnehagen nå, med Omsorgsbygg som byggherre. Ill.: Skanska

Vil skape utslippsfrie byggeplasser

Et nytt prosjekt skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser.

0

Som svar på den første juridisk bindende globale klimaavtalen signert i Paris i 2015 (COP21), har Oslo kommune satt som mål å halvere CO2-utslippene innen 2020, og redusere dem med 95% innen 2030. Ett av tiltakene omfatter utfasing av fossildrevne varetransporter. Bygg- og anleggsnæringen står for ca. 1,2% av landets totale utslipp. Rundt 5% av utslippene stammer fra oppvarming og uttørking av bygg, mens resten kommer fra transport og drift av maskiner.

Store utslipp i byggefasen
The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) viste nylig at utslipp fra driften av et undervisningsbygg tilsvarte de totale utslippene fra oppføringen av bygningen.
– Utslippene fra byggefasen skjer i løpet av ett år, mens utslipp i driftsfasen foregår over 60 år eller mer. Byggefasen representerer altså et stort potensial for å redusere de samlede miljøeffektene over bygningens levetid, sier forsker Marianne Kjendseth Wiik ved SINTEF Byggforsk.

Kan bidra med kunnskap
Osloregionen er en av de raskest voksende regionene i Europa, og byggeaktiviteten er ventet å øke, samtidig som utslippene skal ned. Kommunen har et stort behov for å innlemme flere gjennomførbare krav enn de som er mulig å stille i dag. Det forskers samtidig mye på utslipp fra byggeaktiviteter, og vi får stadig nye metoder for kunnskapsutvikling.
– Ved å ta i bruk nye forskningsmetoder knyttet til både transport og andre utslippstunge byggeaktiviteter, kan prosjektet Utslippsfrie byggeplasser bidra med kunnskap for å få på plass en innovativ anskaffelsesprosess, sier Kjendseth Wiik.

Samferdsel og transport
Prosjektet vil ha fokus på samferdsel og transport, men det er også nødvendig å se på blant annet prosesser, energibruk, LCA, optimering og digitalisering.
For å nå målet om utslippsfrie byggeplasser trengs det en betydelig heving av kompetansenivået innenfor områder som i dag ikke berøres ved krav i offentlige anskaffelser. Prosjektet vil også se på overføringsverdi av nye teknologier fra annen industri.