Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF., er skuffet over at Stortinget ikke vil pålegge regjeringen å igangsette arbeidet med en sektorlov for vann- og avløpstjenester.

Ingen sektorlov for VA-tjenester ennå

MEF er skuffet:

0

Stortinget vil ikke pålegge regjeringen å igangsette arbeidet med en sektorlov for vann- og avløpstjenester. Det mener Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF er skuffende, og poengterer at de gir ikke opp håpet om å få på plass en ny sektorlov.

Stortinget behandlet onsdag 14.06.2017 representantforslag om sektorlov for vann- og avløpssektoren som tidligere i våres ble fremmet av tre representanter fra Senterpartiet. Forslaget om å be regjeringen fremlegge forslag til en sektorlov ble ikke tatt til følge, men Stortinget vedtok følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå anbefalingene fra overvannsutvalget (NOU 2015:16), og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til tiltak og virkemidler for overvannsproblematikk, inkludert en vurdering av en egen sektorlov for vann- og avløp.»

Johannesen mener det vedtatte forslaget er langt mildere enn det behovet tilsier.

– En samlet vannbransje har lenge påpekt behovet for en sektorlov for vann- og avløpstjenester. Stortinget har tidligere gitt uttrykk for at det haster å få en slik lov på plass. Dette fordi vann- og avløpsnettet har store kapasitetsutfordringer, våtere og villere klima, og ulik standard når det gjelder kommunal praksis og regelverk som ikke sikrer minstekrav til kvalitet på nettet, sier han.

Store behov
Johannesen mener stortingsflertallet ikke ønsker å gjøre noen vesentlige forandringer når det gjelder saken om sektorlov fordi de ikke ser en del sammenhenger som er åpenbare for vannbransjen for øvrig.

– Vedtaket innebærer ikke noe mer enn det som allerede er igangsatt av klima- og miljøministeren. Det har gått over ett år siden høringen om overvannsutvalgets utredning ble avsluttet, men det har ikke resultert i noe som helst og det eneste vi får høre er at det arbeides med saken. Denne saken har vært oppe til behandling i Stortinget tidligere, og politikerne har uttalt at de vil ha en sektorlov. Men hver gang saken er blitt utredet har embetsverket kommet tilbake og sagt at det ikke er behov for en sektorlov, sier Johannesen og fortsetter:

– Senterpartiets forslag ble heller ikke gjenstand for en høring der vannbransjens organisasjoner kunne informere om behovene for en sektorlov. Dette ville ha vært til stor hjelp for stortingspolitikerne som sier at de trenger mer kunnskap for å kunne støtte forslaget fra Senterpartiet.

Tiltak
Johannesen understreker at kampen for en sektorlov ikke er over, og at det vedtaket Stortinget har fattet i saken skal følges opp.

– Denne typen vedtak er regjeringen nødt til følge opp. Vi håper at dette avstedkommer tiltak som berører overvannsproblematikken en ser stadig vekk i byer og tettsteder. Underdimensjonerte ledningsnett, overbelastede avløpsrenseanlegg, kjelleroversvømmelser og infrastrukturskader er en del av hverdagen, og da må lover og regler dimensjoneres deretter. Vi i MEF skal fotfølge dette vedtaket, avslutter Johannesen.

kilde.mef.no