Ingrid Elise Johansen studerer bygg- og miljøteknikk ved NTNU med spesialisering innen VA-teknikk. Hun deltok i prosjektgruppen som undersøkte Big Datas betydning for rådgiverbransjen. Foto: Cowi

Konsulentselskapene jakter på nye innovatører

Rådgiverne er stadig på jakt etter nye talenter. Mens COWI i sommer inviterte studenter til sommerprogram har Rambøll nylig gjennomført et opplegg der studenter fikk fotfølge ledelsen.

0

Over åtte uker fikk 18 studenter i COWIs sommerjobbprogram, COWI TRY, testet hverdagen som rådgivende ingeniører. I tillegg til å få praktisk prosjekteringserfaring i prosjekter, fikk studentene undersøke potensialet og utvikle konsepter for hvordan virtual reality, Internet of Things (IoT), Big Data og Microsofts eget samhandlingsverktøy Surface Hub, kan øke kvaliteten på fremtidens løsninger. 30 prosent av tiden i sommerjobbprogrammet var dedikert til innovasjonsprosjektet, som ble presentert for den norske ledergruppen og rundt 40 andre ledere i Norge og Danmark. Sommerstudentene i COWI brukte 30 prosent av tiden sin på innovasjonsprosjekter.
– Det er viktig å forankre betydningen av innovasjon og utvikling tidlig i karrieren, sier Birgit Farstad Larsen, utviklingsdirektør i COWI.

Entreprenørskap
Nylig fulgte syv skoleelever topplederne i Rambøll en hel arbeidsdag. Ungdommene skulle lære av lederen sin, men viktigst var likevel hva lederne lærte av de unge.
– Ungt Entreprenørskap er en investering i fremtiden, sier Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll.
-Framtidens ledere og bedriftsinnovatører sitter på skolen i dag. Ungt Entreprenørskap trenger verdiskapere, derfor er vi med på «Leder for en dag», sier Thunes. Han påpeker at Rambøll ble stiftet av en vegetarianer og en pasifist, med et brennende engasjement og en god forretningside, for 72 år siden.
– Hva slags tanker har dagens unge rundt fremtidens samfunn og arbeidsplass? Hvordan vil miljøproblematikk og ny teknolog påvirke livene våre? Hva bekymrer dem? Dette hadde vi spennende diskusjoner rundt, forteller Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll. Det er tredje året hun er med på Leder for en dag, og hun er imponert over dagens ungdom.

Lagde egen matrise for Big data
Ingrid Elise Johansen studerer bygg- og miljøteknikk ved NTNU med spesialisering innen VA-teknikk. Hun deltok under sommeren i CoWIS prosjektgruppe som undersøkte Big Datas betydning for rådgiverbransjen.
– Vi startet med blanke ark. Ingen av oss hadde mye kunnskap om IoT og Big Data fra før. Derfor startet vi med research og analyser. Videre utviklet vi en egen matrise for å identifisere områder der det er nærliggende for COWI å innovere innen IoT og big data, forteller Ingrid Elise Johansen.
Innen 2020 antar man at rundt 50 milliarder enheter vil være koblet opp mot internett. Innen den tid tror man gjerne det vil gjelde alt fra gatelys, heiser og trafikksystemer, til vannledninger, biler og produksjonsanlegg, har én eller flere sensorer som kommuniserer med et system som analyserer, rapporterer og «reparerer» fortløpende basert på historiske og sanntidsdata.
– Vi ser at spesielt innenfor automasjon er det et stort potensiale for å bruke sensorer og big data, for eksempel innen industrien. Med smart bruk av dette vil man oppdage feil tidlig eller før de forekommer – og optimalisere prosesser og energibruk, sier Ingrid Elise Johansen.

Stor omstilling i bransjen
Rådgiverbransjen er inne i en stor omstilling, der digitalisering og teknologisk utvikling utfordrer tradisjonelle arbeidsprosesser og forretningsmodeller. Birgit Farstad Larsen, utviklingsdirektør i COWI, har fulgt studentene gjennom sommeren, og forteller at det er viktig å tilrettelegge for at de nyutdannede får praktisk erfaring fra hvordan dette vil påvirke deres egen arbeidshverdag.
– Da er det viktig å tilrettelegge for ideutvikling, støtte opp om nytenking og gi rom for å innovere. Vi mener at dette mindsettet er viktig å forankre på et så tidlig tidspunkt i karrieren som mulig, sier Farstad Larsen.

Gir gode resultater
Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som skaper møteplasser mellom skole og næringsliv. Gjennom en praktisk tilnærming til fagene, får de unge ferdigheter som gjør dem i stand til å se muligheter og gjøre noe med dem.
Skoleåret 2016/2017 deltok 975 elever i Oslo i Ungdomsbedrift. Her starter, driver og avvikler elevene sin egen bedrift som del av sin opplæring i videregående skole.
Og det gir resultater. Undersøkelser viser at de som har drevet ungdomsbedrift har 50 prosent høyere etableringsrate enn de øvrige i samme aldersgruppe. 33 prosent av tidligere elever som har jobbet med ungdomsbedrifter har lederansvar i dag – mot 25 prosent i kontrollgruppen.