Langevatn vannbehandlingsanlegg, IVAR IKS

Høyt trykk på prosjektering av vannbehandlingsanlegg

Det er mange store vannverk som skal utvide eller bygge nytt for tiden. For Asplan Viak var oppdragsmengden en periode så stor at man valgte å ikke delta i nye anbud.

0

Asplan Viak representerer trolig landets største rådgivermiljø innen drikkevannsrensing og veksten har vært god de siste årene. Vann og miljøavdelingen har passert 180 ansatte, og nylig lyste man ut seks stillinger innen VA i løpet av bare en uke.

Det norskeide rådgivningsfirmaet har i mange år har blitt sett på som et svært ivaretagende virksomhet og et firma som mener alvor innen miløspørsmål.

Måtte takke nei
– Det er klart det er vanskelig å takke nei til nye spennende prosjekteringsoppdrag, men for oss er det viktigste å kunne levere godt arbeid og unngå overbelastning av egne ansatte, sier Øystein Tranvåg, fagsjef for VA-prosessanlegg i Asplan Viak.
Tranvåg var medvirkende til at man nylig valgte å takke nei til å være med på anbudsrunden om forprosjekt til nytt vannverk i Holsfjorden for Asker og Bærum vannverk. Dette på tross av at man kjente forutsetningene meget godt. Det var nemlig Asplan Viak ved Jon Brandt som tegnet pilotanlegget for ABV på gjeldende vannverk.
– Vi hadde lyst på prosjektet og det var spennende å arbeide med pilotanlegget. Underveis hadde vi imidlertid fått mange oppdrag. Det er alltid fristende å spise mer, men det finnes en grense for alt. Vi er velsignet med en solid stab av erfarne rådgivere som det er viktig å ta vare på. Det er tross alt disse som er vår viktigste suksessfaktor.

Mange oppdrag
Asplan Viak er for tiden i gang med store vannverksprosjekter i både Ålesund og Bergen, og begge oppdragene har opsjon på å utføre detaljprosjektering. Man er også igang med detaljprosjektering av vannbehandlingsanlegg på Hias, et arbeide man forprosjekterte ferdig i sommer. Fra før av er man engasjert i Langevann vannbehadlingsanlegg for IVAR i Stavanger, en utbygging til 1,1 milliarder kroner som vil stå ferdig i 2018, der Asplan Viak har hatt ansvaret for all prosjektering.
– Da Asker og Bærum Vann kom opp i vår hadde vi nylig fått oppdragene i Ålesund og Bergen. Vi måtte bare melde tilbake til ABV at vi ikke kunne gi noe tilbud, sier Tranvåg.

De største samlingene av fagpersoner innen drikkevannsrensing er å finne i Sandvika, Arendal, Stavanger, Bergen, Molde og  Kristiansand. Asplan Viak er organisert etter fagdisipliner, men sitter geografisk spredt på mer enn 30 kontorsteder.
– Det er blitt enklere enn noen gang å samarbeide om prosjekter. Vi var tidlig ute med å benytte oss av moderne hjelpemidler. I dag bruker vi videokonferanser og Skype når faggruppene skal koordinere og planlegge. For å legge til rette for samarbeidet og lagånd arrangerer vi felles konferanser og studieturer for faggruppene, vi har et godt arbeidsmiljø av fagfolk, som brenner for faget og som liker å fordype seg. Når folk har jobbet hos oss i noen år, blir de gjerne veldig lenge, forteller Tranvåg.

Espeland vannbehandlingsanlegg
Asplan Viak fikk oppdraget med forprosjekt for utvidelse og ombygging av Espeland Vannbehandlingsanlegg for Bergen kommune.  Forprosjektet baseres på forutgående konseptvalgutredning (KVU) som var en del av konkurransegrunnlaget for forprosjektet.  I KVU var det allerede konkludert med at Moldeprosessen skal benyttes for vannbehandlingen. I tillegg ligger det klare føringer om å utnytte fallhøyde for råvann til kraftpoduksjon i turbin, i stedet for ren trykkreduksjon. Forutsetningene her er samtidig vann- og kraftproduksjon, samt at turbinen også skal kunne produsere strøm uten vannproduksjon på vannbehandlingsanlegget. For øvrig har anlegget en begrenset kapasitet i spillvannsavløp, og dette setter høyere krav til gjenbruk av vann i prosessen.  Oppgradert anlegget skal dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 80 000 m3/døgn  (925 l/s). Dagens anlegg har en kapasitet på 67 000 m3/døgn.

Ålesund vannbehandlingsanlegg
Her er Asplan Viak i gang med forprosjekt. Brusdalsvatnet er vannkilden, og nytt  vannbehandlingsanlegg skal forsyne 50000 personer inklusive Sula kommune.  I tillegg skal anlegget fungere som reservevann til Giske kommune. I dette prosjektet er ikke prosessvalget tatt fra før. Her har Asplan Viak i innledende fase sett på råvannskilden, og utført Mikrobiell Barriere Analyse (MBA) opp mot ulike prosessalternativer i kombinasjon med LCA analyse. Ved hjelp av livsløpsvurderinger (LCA) kan vi beregne miljøpåvirkningen gjennom hele livsløpet – fra materialutvinning, konstruksjon og transport, til drift, vedlikehold og avhending. Hvilke innsatsfaktorer som har størst miljøpåvirkning vil variere med prosessteknologien, men typiske påvirkninger er forbruk av de viktigste bygningsmaterialer, betong og stål, produksjon og transport av filtermasser og kjemikalier, energibruk i prosessen, og behandling av slamavfall. I denne analysen kom Moldeprosessen ut som beste prosessvalg for anlegget.

Langevann vannbehandlingsanlegg
Asplan Viak har stått for utvidelse av Langevatn vannbehandlingsanlegg for IVAR IKS. Prosjektet er landets største vannverksutbygging og har et budsjett på 1,1 milliard kroner. Anlegget utvides med nye prosesstrinn: ozonering og biofiltrering og produksjonskapasiteten økes fra 2.500 til 3.300 liter per sekund.
Asplan Viak har levert skisseprosjekt og forprosjekt som grunnlag for valg av løsninger, reguleringsplan med konsekvensutredninger og detaljprosjekterer på vannbehandlingsanlegget med alle fag, unntatt geoteknikk. Anleggsarbeidene startet opp i november 2014 og anlegget skal være klart for prøvedrift våren 2018.
For å redusere farge, lukt og smak, og beskytte mot eventuelle parasitter i kilden, skal anlegget utvides med ozonering og biofiltrering.