Illustrasjonsbilde

Rapport om naturbaserte løsninger for klimatilpasning

Fram mot år 2100 regner man med at det vil skje endringer i klimaet i Norge. Dette vil kunne medføre utfordringer knyttet til en rekke klimarelaterte parametere, som nedbør, overvann, flom, havnivåstigning, stormflo, temperatur, skred og tørke. Norge har et mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses til klimaendringene.

0

At samfunnet er klimatilpasset betyr at det er i stand til å begrense eller unngå flest mulig av de ulemper som følge av klimaendringen og utnytte nye muligheter. Naturbaserte løsninger til klimatilpasning er en av flere måter å møte klimaendringene på.

Rapporten beskriver mulige naturbaserte løsninger for følgende klimautfordringer
• Flom
• Overvann
• Havnivå og stormflo
• Skred (løsmasseskred, stensprang og snøskred)
• Nedbør
• Temperatur (som påvirker en rekke andre klimautfordringer, og omtales under disse. Her omtales hovedsakelig tiltak knyttet til mulige kjøleeffekter fra vegetasjon)
• Tørke
• Vind (hvor omtalen hovedsakelig knyttes til skjerming ved hjelp av vegetasjon)
• Havforsuring (hvor lite kunnskap om effektene begrenser omtalen)

Last ned rapporten