Avvik ved bassengene ved hvert tredje vannverk

I 90 prosent av tilfellene var regelverksbruddene i all hovedsak knyttet til tre forhold. De fleste avvikene skyldes mangelfull kartlegging og håndtering av farer. Noen vannverk hadde mangler i forhold til å ha tilstrekkelig sikring av drikkevannsbasseng og mangler ved drikkevannsbassengets driftsforhold og tilstand.

0

Drikkevannsbasseng utgjør en viktig og nødvendig del av et vannforsyningssystem. De fungerer som utjevningsbasseng i forhold til varierende forbruk av vann , de gir stabilt trykk i nedenforliggende forsyningsområde, de sikrer opprettholdelse av vannforsyningen ved produksjonsstans i vannbehandlingsanlegg/kilde, og de kan dekke større vannbehov ved branntilfeller.

Mattilsynet region Øst har i 2017 gjennomført tilsyn med drikkevannbasseng er, som er en del av vannverkets forsyningssystem. I regionen ble 190 vannverk inspisert av Mattilsynet.

Fokuset var å se på etterlevelse av regelverket i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften), som har som formål å beskytte menneskers helse ved å stille krav til sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann.

Ved 67 ( 35,3 % ) av de inspiserte vannverkene ble det funnet brudd på regelverket. Mattilsynet registrerte at 9 av 10 av disse vannverkene hadde mangler knyttet til etterlevelse av forskriftskravene om farekartlegging og farehåndtering, distribusjonssystem og kontroll av fysisk adgang (forebyggende sikring). Det har ikke vært avdekket forhold som satte drikkevannskvalitet i akutt fare.Mattilsynet hadde ingen merknader til 123 ( 6 4,7 % ) av de inspiserte vannverkene.

Tilsynet er gjennomført i hele regionen, som omfatter fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark. Mattilsynet gjennomførte tilsyn med 1 90 vannverk, og disse vannverkene hadde fra ett eller flere drikkevannsbasseng . Vannverkene ble inspisert i perioden 1.1. til 1.10.2017.

Les rapporten fra Mattilsynet