Endelausmarka(Illustrasjonsbilde)

Legger VA-løsninger langs ny E39 mellom Os og Bergen

Når E39 mellom Bergen og Os bygges helt fra grunnen av, har hordalenningene benyttet anledningen til å få på plass et tidsriktig nett for vann og avløp. Os kommune får et løft i infrastruktur og rikelig tilgang på reservevann. Vegvesenet får vann til å slokke eventuelle branner og vannverkene i Bergen knyttes bedre sammen.

0

Det foregår et storstilt anleggsarbeid på det som skal bli den nye E39 mellom kommunene Os og Bergen. Til sammen dreier det seg om 18,5 kilometer ny veiforbindelse sørover fra Bergen til Os og til en kostnad på 6,5 milliarder (2014) kroner. Anleggsarbeidet har pågått siden 2015 og den nye veien er planlagt ferdig 2022.

I tillegg til utbygging av E39 omfatter prosjektet utbygging av tre km strekning av riksveg 580 i ny trasé med kopling til E39. Bygging av tre kryss på E39 og opprusting av ei strekning på fylkesveg 163 i Endelausmarka mot Søvik er også deler av prosjektet, som skal finansieres med bomveiavgift.

I forbindelse med veiarbeidet legges det kilometervis med vann- og avløpsnett. Dette vil gi mange samfunnsmessige gevinster, til både Bergen kommune, Vegvesenet, og ikke minst Os Kommune, som får nytt og bedre VA-nett. Som en del av den nye forbindelse sikrer man også vann til brannslukningsanlegg i tunellen mellom Os og Bergen.

Duktilt støpejern brukes på en rekke viktige vannforbindelser i tunell, både rentvann og spillvann

Totalentreprise

Da Vegvesenet bestemte seg for å gå igang med planleggingen av den nye veien hadde Bergen og Os kommuner en rekke ønsker klare.

– En ny trase er en god anledning for å bygge annen infrastruktur for framtiden. Det meste av VA-arbeidene ville i praksis vært umulig å få på plass i ettertid, ikke minst siden det bygges langt i tunell. Vi er veldig fornøyde med at dette har latt seg planlegge og utføre parallellt, forteller Elina Eikemo ved Bergen Kommunes VA-avdeling.

Alle arbeidene er samlet i en totalentreprise, der det er en hovedentreprenør som har ansvaret for både vei og vann.

– Fra kommunenes side er det også to ulike fagmiljøer med i et spennende samarbeid, der vi sammen jobber fram den beste totalløsningen, forteller Eikemo.

Reservevann

I prosjektet er både Os og Bergen kommuner sine respektive VA-prosjektledere med for å sikre en vellykket gjennomføring.

– Det er store VA-installasjoner som blir bygget. Mot Bergen legges det ny overføringsledning for vann som vil styrke forsyningssikkerheten, og det legges ny hovedledning for spillvann forteller Eikemo.

En viktig avtale i dette prosjektet er at Bergen skal forsyne Os kommune med reservevann etter behov, dette vannet skal i utgangspunktet komme fra Kismul vannverk. Os kommune bærer anleggskostnadene knyttet til etablering av ny vannledning med tilhørende tekniske anlegg og installasjoner, samt kostnader med drift fra Hamre i Bergen gjennom Lyshorntunnelen fram til kum i Endelausmarka i Os kommune. Sprengning for Lyshorntunnelen er planlagt å være ferdig i løpet av sommeren 2019.

Framtidsrettet

Da E39 prosjektet begynte å bli aktuelt hadde Os kommune lagt en ny og oppdatert plan for både vann og avløp i kommunen, dette som en del av offensive planer for befolkningsvekst ognæringsutvikling. Os kommune inngikk tidlig en avtale med Statens Vegvesen om å oppgradere ledningen for brannvann til Lyshorntunnellen og videre gjennom Skogafjelltunnellen. Samtidig tegnet man nevnte avtale med Bergen kommune om å få reservevann fra punktet Hamre, nettopp via Lyshorntunnelen, som strekker seg fra Lagunen til Endelausmarka, en avstand på 9 kilometer.

– Endelausmarka er for Os kommune et viktig område der vi venter framtidig utbygging av boliger. Både av hensyn til dette og til utvikling av det meget interessante næringsområdet Lyseparken, er det viktig at vi får fram både vann og avløp.Hovedforsyning av drikkevatn til området vil komme fra syd gjennom Skogafjelltunnellen og leveres fra Os kommune sitt vannbehandlingsanlegg. Spillvatn fra området føres tilbake mot syd langs nye E39 gjennom Skogafjordtunnellen til det nye hovedavløpsrenseanlegget OHARA som er under bygging, forteller Tore Andersland i Os kommune. Ved å henge vann og avløp på veiprosjektet med pumpestasjoner og sikre forbindelser får man et framtidsrettet VA-nett.