Selv om befolkningen øker, synker vannforbruket i Rælingen.

Den kommunen som er på norgestoppen innen VA

Etter at man tok over ledningsnettet for litt over ti år siden har man satt seg klare mål. Å gjøre prosjekter i egen regi har vært et smart grep. I Kommunalrapports Kommunebarometer for 2017 kom Rælingen kommune da også ut på topp innen vann, avløp og renovasjon.

0

Rælingen kommune tok i 2006 over ledningsnettet fra Nedre Romerike Vannverk as og Romerike Avløpsrenseanlegg-2 as. I dag er vannforbruket pr innbygger svært lavt og kvaliteten på ledningsnettet høyt. I Kommunalrapports Kommunebarometer for 2017 kom da også Rælingen kommune best ut innen vann, avløp og renovasjon.

– Siden nettet ble kommunens eget har vi jobbet bra og dessuten brukt mye energi på å bygge opp vår egen VA-avdeling. De som er på denne avdelingen har også fått den nødvendige tillit til å gjøre de prioriteringene man sjøl har ment har vært viktigst, det tror jeg har vært veldig viktig for resultatene, sier Henning Colbjørnsen i Rælingen kommune.

Oppdatert planverk

Colbjørnsen trekker fram at det har vært en god strategi å ha et oppdatert planverk med mål og strategier.

– Gode planer er viktig av flere årsaker. Plandokumentene utgjør naturligvis vårt administrative strategidokument, men de er også viktig for å skape forutsigbarhet for politikere og abonnenter. Vi kommer med tydelige uttalte og målbare mål, når vi skal nå dem og hvordan vi skal nå dem. Altså våre strategier. Plandokumentene for VA skal også være samkjørt med andre tilgrensende dokumenter f,eks vei og veilys, slik at vi unngår blant annet dobbeltarbeid, sier Colbjørnsen.

Nyskjerrige på metode

I Rælingen prøver man også å være nysgjerrige og reflektere mye over hvordan man skal legger opp drift og investeringer.

– Vi har en nærmest kontinuerlig diskusjon på hvilke ressurser vi skal sitte med selv og hvilke vi skal kjøpe eller leie. Vi gjør alltid en nøye vurdering av hvilken kontraktsform vi skal velge ved investeringer. I de siste årene har vi også gjennomført men god del i egen regi, og da med innleide maskiner og mannskap. Vi kutter også i bruk av konsulenter og gjør alle innkjøp selv, sier Colbjørnsen.

Resultatene så langt ikke latt vente på seg. Rælingene kommune kjøper mindre vann og leverer mindre avløp. Dermed har også gebyrene kommet ned på et svært lavt nivå.

Lite  lekkasjer

Rælingen kommune er etter alt å dømme kommune nummer 1 innen vann, avløp og renovasjon. Gebyrene i kommunen er blant de laveste i landet (6.561 kroner). Vannforbruket per innbygger er lavt. Leder for kommunalteknikk i Rælingen kommune, Arve Weng; gir også en utstrakt bruk av offentlig-privat samarbeid mye av æren for at man har fått bukt med brudd og lekkasjer. Lekkasjen i ledningsnettet i Rælingen er nede i 4,7 kubikkmeter per meter ledning i året.

– Forklaringen ligger i systematisk arbeid med utskifting og renovering av gamle ledninger, sier Weng, som har ansvaret for nærmere 200 kilometer med VA-ledninger.