Blant annet økende utskifting av infrastruktur bidrar til økende oppdragsmengde for ingeniørfirmaene.

Ønsker ny standard til hvordan ledninger og rør skal plasseres

Kartverket har ledet arbeidet med å lage standarden og spesifikasjonene. En arbeidsgruppe med deltakere fra utvalgte sentrale lednings- og anleggsaktører i Norge har sammen kommet frem til forslaget som nå sendes på høring.

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga høsten 2015 Kartverket i oppdrag å utarbeide forslag til felles nasjonale minimumskrav til stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag. En arbeidsgruppe ledet av Kartverket, og med deltakere fra ledningseiere og andre berørte parter, har siden jobbet med dette.

I juni 2017 ble ny § 2-3 i plan- og bygningsloven vedtatt. Denne paragrafen stiller krav om stedfesting av infrastruktur i grunnen mv. og utveksling av slike data. Paragrafen vil bli iverksatt når tilhørende forskrift er vedtatt. Denne forskriften vil med stor sannsynlighet henvise til deler av standarden og produktspesifikasjonene som nå sendes på høring.

Standarden etterstatter «Norm for ledningskart» som første gang ble utgitt i 1982, og senere revidert i 1991. Produktspesifikasjonene som sendes på høring tar hovedsakelig utgangspunkt i SOSI standarden – Ledningsnett 4.6, vedtatt januar 2017.

Standarden skal sørge for at samfunnets behov for informasjon om beliggenheten av infrastruktur i grunnen blir ivaretatt. Den skal sikre at det registreres tilstrekkelig informasjon for fremtidig, kostnadseffektiv planlegging av nye anlegg, påvisning/gjenfinning av eksisterende anlegg, samt å unngå skader. For å nå dette målet fastsetter standarden hva som må registreres for at anleggets utstrekning i grunnriss og høyde blir tilfredsstillende dokumentert, og kan utveksles ved behov. Standarden beskriver hvordan dette skal gjøres, og hvilke nøyaktighetskrav som stilles til registreringene.

Kartverket har ledet arbeidet med å lage standarden og produktspesifikasjonene. En arbeidsgruppe med deltakere fra utvalgte sentrale lednings- og anleggsaktører i Norge har sammen kommet frem til forslaget som nå sendes på høring. Deltakerne har benyttet sine faglige nettverk for å få flere innspill til arbeidet. Fullstendig oversikt over arbeidsgruppens medlemmer er å finne i standarden.

I forbindelse med høringen ønskes det spesielt tilbakemelding til følgende problemstillinger:

Standarden:

  • Det stilles ulike nøyaktighetskrav til stedfestingen, avhengig av hvor anlegget ligger. For dette formålet er det definert 4 områdetyper. Det ønskes innspill på områdeinndelingen og de ulike krav til nøyaktighet mv. for hver områdetype. (jf. bl.a. pkt 6.3 og 7.1 i Standarden)
  • Kravene til stedfesting av stikkledninger som er tilknyttet felles ledningsnett foreslås å gjelde helt frem til husveggen, men med noe svakere nøyaktighetskrav. (jf. pkt 7.6.2 i Standarden)
  • Det foreslås at påviste ledninger som tidligere ikke er stedfestet skal stedfestes i forbindelse med påvisningen. Det er ønskelig med innspill til kvalitetskoding og stedfestingsmetodikk. (jf. pkt 8 i Standarden)Produktspesifikasjonene:
  • I SOSI standarden, Ledningsnett 4.6, er meter angitt som enhet for bredde, høyde og diameter, noe som er videreført i produktspesifikasjonene. Er meter en hensiktsmessig enhet, eller bør andre enheter benyttes?
  • Det legges opp til at datautveksling i henhold til produktspesifikasjonene kun skal skje på GML-format med referanse til utarbeidede applikasjonsskjemaer.
    Dersom det i tillegg ønskes en SOSI realisering (muligheten for å utveksle dataene i form av en SOSI-fil) bes det om tilbakemelding på dette, helst med en kort begrunnelse for behovet.Alle interessert inviteres med å komme med innspill. Høringsfristen er 1. juli 2018. Høringssvar bør fortrinnsvis sendes elektronisk til Kartverket på e-post post@kartverket.no, med referanse til saksnummer 18/18859.For de høringsinstansene hvor dette er aktuelt bes det vurdert om saken bør legges frem for – eller sendes videre til, underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.Alle høringsdokumenter er gjort tilgjengelig på Kartverkets nettsider (https://kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/Horinger/). Innkommende høringssvar vil bli tilgjengeliggjort på samme sted, med mindre det anføres særlige grunner i høringssvaret for at det ikke skal skje.Spørsmål vedr. høringen og høringsdokumentene kan rettes til Geir Myhr Øien, tlf 32118723 (geir.myhr.oien@kartverket.no) eller Ivar Aanerød, tlf 90183293 (ivar.aanerod@kartverket.no)