Illustrasjonsbilde: Wikipedia commons

Gudbrandsdalslågen med i EU-finansiert flomprosjekt

Forskningsprosjektet har fått navnet Phusicos, som betyr «ifølge naturen» på gresk. Målet er å finne naturbaserte løsninger for å redusere skadeomfanget etter ekstreme nedbørsmengder.

0

Gudbrandsdalslågen blir en av fem demonstrasjons- og undersøkelsesområder i et større EU-prosjekt, der målet er å finne naturbaserte løsninger som kan være fleksible alternativer til tradisjonelle ingeniørløsninger.

Prosjektet tar utgangspunkt i Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. Denne planen ble vedtatt av Fylkestinget 14.02.2018.  

Bakgrunn

Storflommene i 2011 og 2013 var utløsende for det som har vært et omfattende planarbeid. De to flommene førte til store og kostbare skader, og det ble bestemt at det skulle utarbeides en plan med formål å redusere skadeomfanget av flom og skred samtidig som naturverdiene skulle ivaretas. Formålet med planen er å bidra til økt sikkerhet for samfunnet mot skred- og flomskader samtidig som vann-, natur- og friluftsverdiene ivaretas.
Oppland fylkeskommune er planansvarlig, men hele arbeidet er et samarbeid mellom ulike aktører. I prosjektgruppa har representanter fra Fylkesmannen i Oppland, Statens vegvesen, Bane NOR, NVE, kommunene og vannområde Mjøsa, Oppland bondelag, Lågen fiskeelv, Midt-Gudbrandsdal næringsforening og Forum for natur og friluftsliv avd. Oppland deltatt. NVE, Statens vegvesen, Bane NOR, Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune har stått for finansieringen av arbeidet.

Ledes av NGI

Det europeiske arbeidet skal ledes som av NGI og har 15 europeiske partnere innen forskning, universiteter og regionale myndigheter fra syv europeiske land. Oppland fylkeskommune er en av disse, og har ansvaret for arbeidet med flom- og skredforebygging knyttet til Gudbrandsdalslågen.

Første oppstartsmøte for Phusicos holdes på NGI i Oslo den 12. juni i år, med representanter for alle de 15 partnerne tilstede. Prosjektet har varighet i fire år og et budsjett på totalt 10 mill. € via EUs forskningsprogram Horizon 2020. Omlag halvparten av PHUSICOS-budsjettet skal gå til direkte tiltak med bruk av naturbaserte løsninger.

Prosjektet skal bidra til å teste ut dette gjennom fem innovative prosesser:
– Designe bærekraftige forvaltningstjenester ved bruk av «Living Labs» (demonstrasjons- og undersøkelsesområder).
– Teknisk innovasjon og evaluering.
– Ledelsesinnovasjon i form av planverktøy, styringsdokumenter og implementering av mekanismer for bærekraftig bruk.- Skape en kunnskapsplattform gjennom en læringsarena.
– Etablere en omfattende og nyskapende data-plattform med produkter og løsninger.

Disse områdene er med i prosjektet:

  • Gudbrandsdalen, Norge
  • opplevde storflom etter ekstremnedbør, med omfattende ødeleggelser av jordbruksområder og infrastruktur. I gang med prosjektet Lågen 2020.
  • Serchio River Basin, Italia:
  • har hatt ekstrem tørke og flom. Ny kanal fra nærliggende innsjø prosjekteres for å redusere risiko.
  • Pyreneene, Frankrike-Spania:
  • Flom og jordskred pga. klimaendring opptar mange områder i Pyreneene.

I tillegg er det to «konsept»-områder:

  • Isar River Basin, Tyskland
  • Området med flom og erosjon-problem. Noen tiltak er gjennomført, men det er behov for systematisk evaluering av disse tiltakene.
  • Kaunertal Valley, Østerrike:
  • Jordskred, stein- og fjellskred og løsmasseskred pga. ekstremvær. Ser stor nytte av naturbaserte løsninger.