Mikroplast er små plastkuler produsert for bruk i ulike produkter eller større plastbiter som har blitt revet i stykker. Begge typene finner vi igjen i naturen rundt oss. (Illustrasjon: NIVA/Miljødirektoratet)

Svært lite mikroplast i norsk drikkevann

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser nye analyser foretatt av Norsk Institutt for Vannforskning. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

0

24 vannverk er undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, i behandlet vann og i vann ute på ledningsnettet. De ferske analysene viser at forekomsten av mikroplast i vannprøvene var null eller nærmest null.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utført analysene og det vitenskapelige arbeidet, og studien er gjennomført i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet. Folkehelseinstituttet har fulgt prosjektet fra start og foretatt en helsemessig vurdering av resultatene fra kartleggingen.

– Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, bekrefter seniorrådgiver Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet.

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med vannforsyningssystemer og drikkevannet vårt.

-Dette er viktig ny kunnskap om mikroplast i drikkevann, og Mattilsynet vil samarbeide med bransjen om oppfølging av resultatene, sier seniorrådgiver Morten Nicholls i Mattilsynet.

I studien er det lagt vekt på å få kartlagt drikkevannet til en stor andel av befolkningen, og vannverkene ble også valgt ut fra en vurdering av risiko og representativitet. Følgelig er de vannverkene hvor det var forventet å finne de høyeste nivåene av mikroplast i vannkildene, også med i undersøkelsen.

– Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har de mest forurensede drikkevannskildene. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann, som har fått igang studien.