VA-nettet er avgjørende for brannsikkerheten

Årets ekstremtørke har aktualisert kommunenes ansvar innen brannberedskap. Stadige vanningsforbud minner om at kommunen kjenner på ansvaret, men det er ingen hemmelighet at kapasiteten er under press. Gode prioriteringer og et godt utbygd nett for brannsikkerhet kan være avgjørende for utfallet ved en situasjon.

0

Brannhydrantenes tid er ikke forbi, og kommunene investerer stadig i nytt og bedre utstyr for brannvern, da gjennom vannforsyningen. Sommerens tørke har igjen satt fokus på kommunenes ansvar for å stille nok vann til eventuell slukking, og etter alt å dømme prioriteteres brannvern fortsatt svært høyt i by og land.

– Det er særlig hydranter og brannventiler det går i her. Utstyr som skal gi sikker tilgang på vann i kritiske situasjoner. Det er ingenting som tyder på at kommunene tar lett på fornyelse og utbygging av brannvern. Snarere tvert i mot. I hele år har vi opplevd stor interesse for våre løsninger, sier Kristian Drolsum ved Ulefos til VANytt.

Brannhydrant

Drolsum opplever også at etterspørselen etter brannhydranter er stabil. På sommeren er som kjent brannventiler i kum godt tilgjengelig for brannmannskaper, men det kan likevel være klare fordeler med hydranter.

– En hydrant er svært tilgjengelig og når hvert sekund teller, da kan rask tilgang og hurtig oppkobling være avgjørende. Ikke minst kan dette få stor betydning i forbindelse med forsamlingslokaler, sykehus, kinoer, skoler, barnehager og i nærheten av fabrikker og lager med brannfarlige stoffer. Hydranter anbefales også der snødybden er stor og hvor det ikke brøytes, eller der det er vanskelig å holde kumlokk fri for is og snø, sier Drolsum, som ofte er med og hjelper kommunene med å planlegge gode løsninger for brannslukking.

Etterspørselen etter nettopp brannventiler i kum har også vært høyere enn på mange år. Her handler det også om å ha robuste og raske løsninger på plass i brannkummene.

– Vi har levert mye pakkeløsninger som inneholder alt som er nødvendig for å sikre nok vann, samt beskyttelse mot smuss og enkel oppkobling ved en situasjon. Her er rask tilgang og god funksjonalitet like viktig som for øvrig, sier Drolsum.

En beskrivelse av kommunenes ansvar for brannsikkerhet er å finne på VA-Miljøblad nummer 82. Dette er regulert gjennom lov om brann og eksplosjonsvern, plan og bygningsloven og forskrift om drikkevannsforsyning. I lovverket er det intet skille mellom privat og offentlig vannverk. En eier av vannverk i like stor grad er pålagt å stille vann tilgjengelig i en akutt situasjon.

Høyt trykk på brannaavdelingen hos Ulefos, her
Hans Haugnes og Kristian Drolsum.

Miljøbladet sier blant annet at nettkapasiteten bør kartlegges og dokumenteres med nettmodell. Det er viktig at modellen blir oppdatert og kontrollert mot målinger av reell forsyningsevne års om.

–  Jeg beregner mange ganger for kommunene type reguleringsventiler de trenger og da er det alltid brannkravene som bestemmer størrelse på ventil, forteller Drolsum.

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slukkevann. I boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. Det minnes også om at stor tapping av vann vil medføre redusert trykk og dermed også svekket beredskap, derfor er det viktig å bruke brannventiler som gjør det mulig å begrense trykktapet.

Innbyggerne er også pålagt å stoppe all vanning dersom det oppstår brann eller man hører sirener.