Dag Erik Håvimb under Vann- og Miljøkonferansen i Sandefjord.

Spredt avløp bør inn i de digitale rom

Å få full kontroll med utslipp fra spredt avløp er en betydelig oppgave norske kommuner står overfor. Mangel på gode dataverktøy for innsamling og bearbeiding av dokumentasjon gjør dessuten arbeidet krevende. Mens mange bransjer har tatt i bruk digitale systemer og smarte sensorer er man fortsatt i startgropa på dette feltet.

0

På tross av at mange kommuner jobber på spreng for å innfri EU’s vanndirektiv er det et godt stykke igjen til man har full oversikt over hvordan landets 330 000 mindre renseanlegg (under 50 p.e.) fungerer.

– Mange anlegg er rett og slett  gått ut på dato, og trenger oppgradering. Noen kommuner har anslått at så mange som fire av fem anlegg ikke overholder dagens krav. Oppfølgingen av disse private avløpsanleggene har lenge vært en lite prioritert oppgave. Dette fører til at kommunen ofte har utilstrekkelig kunnskap om anleggene, om hvordan disse fungerer, og om hvordan de påvirker lokale resipienter og brukerinteresser, forteller Dag Erik Håvimb, inntil i sommer ansatt i Melhus kommune, i dag hos Powel. Under et seminar i regi av VPI og AVK tidligere i år snakket Håvimb om egne erfaringer og foreslo hvordan kommunene kan gå fram for å bedre situasjonen.

Enkamret slamavskiller. Foto: Dag Erik Håvimb/Melhus kommune

Private anlegg

Det er på dette området et stort etterslep innen investeringer, vedlikehold og kompetanseutvikling. Kommunene har her en nøkkelrolle, og Håvimb håper at etterslepet etterhvert kan jobbes inn.
-Etterslepet er sannsynligvis på mange milliarder. Når det da etter hvert skal investeres store summer i nye anlegg så er det viktig at kommunen bidrar til å sikre verdien av disse investeringene. Dette kan kommunen blant annet gjøre gjennom å bidra til at det kommer rett type anlegg på rett sted, at anlegget er riktig dimensjonert og utført, og ikke minst at anlegget driftes på riktig måte, påpeker Håvimb.

Powel har i lengre tid arbeidet tett sammen med sine samarbeidskommuner om å utvikle en helt ny løsningsportefølje vi har valgt å kalle «Private Anlegg».  Løsningen skal gi kommunen gode digitale hjelpemidler for dokumentasjon og forvaltning av private vann- og avløpsanlegg, enten dette er anlegg som er koblet til offentlig infrastruktur, eller dette er anlegg hvor kommunen har et rent myndighetsansvar. 
– I første omgang har vi  fokusert på anlegg som er tilkoblet det kommunale nettet, for å bidra til å sikre at uønskede stoffer ikke havner inn på vann- eller avløpsnettet. Her er det utviklet egne forvaltningsløsninger for å kartlegge, dokumentere og følge opp tilbakestrømningssikringer og industripåslipp, og disse er nå tatt i bruk i de første kommunene. Og nå i høst kommer løsningen for forvaltning av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse, sier Håvimb.

Forurensning fra avløpsanlegg. Foto: Dag Erik Håvimb/Melhus Kommune

Myndighet

For private renseanlegg er det kommunen som er forurensningsmyndighet, og selv om det kanskje kan være noe ubehagelig å stille krav til prosjektering, utførelse, tømming, service og dokumentasjon, er det ifølge Håvimb en ren nødvendighet.
– Det blir som EU-kontroll av biler. Hvis ingen følger opp med et systematisk ettersyn og en form for tvungen kontroll vil man ikke få luket ut de verste tilfellene, og man vil miste et incentiv for godt vedlikehold. Dårlig fungerende avløpsanlegg fører til en unødvendig miljøbelastning på lokale bekker og vassdrag, og i verste fall kan det forekomme forurensning av brønner og drikkevannskilder, som igjen kan medføre en helsemessig fare, sier Håvimb.

– Det er viktig at kommunene tar dette på alvor og sørger for å kartlegge situasjonen for de spredte avløpenee. Uten slik kunnskap så vil det være krevende å vurdere behovet for tiltak. Det er også viktig at kommunen stiller krav ved nyetablering av anlegg, for å sikre at det blir etablert tilstrekkelig gode og robuste anlegg. Her må kommunen i noen tilfeller være mer som en streng sheriff, og litt mindre som en mild og godmodig Ole Brumm. Samtidig er det viktig at kommunene er på ballen og tar litt ansvar for å spre informasjon og snakker med entreprenører om hva som er rammebetingelsene, sier Håvimb.

Ny løsning

Powel er nå i full gang med å ferdigstille sin nye løsning for forvaltning og oppfølging av private anlegg i spredt bebyggelse. Løsningen støtter en rekke prosesser og arbeidsoppgaver som kommunen i dag i stor grad håndterer mer manuelt, og hvor kommunen må hente data fra mange ulike kilder. Målsetningen er å samle all saksbehandling i én enkelt løsning, forenkle og forbedre informasjonsflyten, og automatisere flest mulig oppgaver. Løsningen gir også god oversikt over alle utestående oppgaver, og frister. Bedre og lettere tilgjengelig data vil gi kommunene et bedre beslutningsgrunnlag knyttet til opprydding i spredt bebyggelse, og vil lette gjennomføringen av både oppryddingsprosjekt og det kontinuerlige tilsynet.

– Det blir selvsagt mulig å legge inn og oppdatere anleggsregisteret ute i felt. Vi har også som målsetning å hente mest mulig data fra år fra andre kilder og aktører, som tømmefirma, servicefirma og kontrollaktører, samt hente inn data fra prøvetaking og andre analyser. Løsningen støtter digital søknadsprosess for nye tillatelser til utslipp, og fulldigital behandling av søknaden. Løsningen har også eget grensesnitt for tilsyn (tilsyn = kontroll + sanksjon) og digital påleggsgjennomføring.

Skjermbilde Private Anlegg. Datakilde: Demodata

Sensorer

Håvimb ser også i forlengelsen av dette at man skal kunne ta inn data fra sensorer og alarmer som forteller om anleggenes tilstand og funksjonsgrad, enten dette tar utgangspunkt i enkel informasjon som vannivå og slammengde, eller data fra pumper eller styringssystemer. Powel har også en målsetning om å benytte informasjonen i løsningen til maskinlæring, slik at man kan automatisere arbeidsprosesser ytterligere.

– Vi snakker her om en helthetlig løsning for å gjennomføre og dokumentere kommunens arbeidsoppgaver knyttet til  søknader om utslipp, tømming, kontroll, rapportering, avviksoppfølging, service mm. Målet til Powel er å lage smarte systemer som kan forenkle og effektivisere vldisse arbeidsprosessene, og være en god beslutningsstøtte for kommunen. Per i dag så omfatter løsningsporteføljen Private Anlegg løsninger knyttet til dokumentasjon og forvaltning av Tilbakestrømningssikringer, Industripåslipp (olje- og fettutskillere, samt andre renseanlegg tilknyttet industrien), Tilkoblinger (stikkledninger etc.) Vannmålere og Utslipp av avløpsvann. Fremover vil vi satse på å utvikle porteføljen til å støtte andre relevante arbeidsprosesser og typer av private vann- og avløpsanlegg, hele tiden med et fokus på tett digital integrasjon, forenkling og automatisering.