Slattum pumpestasjon stiger fram

Med ny fersk støp til dekke ovenpå de store buffertankene skrives et nytt kapittel i byggingen av Slattum pumpestasjon. Skrekken for kvikkleire og uforutsette kostnader har sluppet taket på både kommune og entreprenør. Nå gjelder det bare å bli ferdig.

0

Graving i leirgrunn tett på et vassdrag er forbundet med både fare og ukjent risiko. Fare for bunnløs kvikkleire, utglidninger, ekstra kostnader og forsinkelser. Ved Slattum pumpestasjon har entreprenør Consto Anlegg Øst etter alt å dømme godt riktig fram, for alt er under kontroll. På tross av en del konflikter i grunnen med blant annet eksisterende anlegg som er etablert en gang på 60-tallet.

Pumpestasjonen er under bygging vegg i vegg med det tilårskomne renseanlegget, som neste år kobles fra. Spillvannet fra bebyggelsen skal dermed via pumpestasjonen og derfra inn på ledning som graves ned i Nitelva. Ledningen fører spillvannet til pumpestasjon på Vam i Skedsmo, som skal drive det gjennom siste etappe fram til Nedre Romerike Avløpsrenseanlegg (NRA).  

Buffertanker støpes ned, bilde under viser tidligere byggegrop med GRP tanker, prefabrikerte og montert på stedet, levert av Vestfold Plastindustri.


Til elveledning

Alle støpearbeidet for pumpestasjonen er nå ferdige, og tiden er kommet for å fylle den med alt av utstyr og innmat. Consto Anlegg Øst har dermed nok en gang hatt stor nytte av sin kompetanse og erfaring med grunnarbeider i ukjent terreng.
– Så tett på en elv bør man går forsiktig fram. Som entreprenør trår man jo ut i det med begge beina, så det er viktig å vite hva man går til. På tross av at vi tar forholdsregler er det likevel alltid en risiko. Selv innenfor noen meter kan grunnforholdene variere enormt – fra fast grunn til kvikkleire, og man kan risikere å råke på en grunnvannsåre, forteller Runar Ranheim, prosjektleder hos Consto Anlegg Øst, som har totaloppdraget å bygge Spillum pumpestasjon for Nittedal kommune.
Som entreprenør legger naturligvis Consto vekt på å sikre at prosjektet lykkes både for kunden og egen del, siden man står som økonomisk ansvarlig.
– Man påtar seg ansvar og dermed må man ha kontroll, og det har jeg følelsen av at vi hatt hele veien her også, sier Ranheim.

Inntakskum på plass, fra denne går det luftkanal for rensing av luften som kommer inn med spillvannet

Fast grunn

Både spunting og utgraving av anleggsgrop har gått uten vanskeligheter. Det første man gjorde var sjakte ut et område ned til ca 4 meter under terreng, før man ut fra dette nivået spuntet seg ned i dypet av leirgrunnen. Her gravde man så ut et rom ned til 7 meter under dette på ca 20 x 15 meter. Til samme har man tatt ut ca 9000 kubikkmeter masse, som er kjørt vekk. Dette har gitt plass til både fordrøyningstanker og selve pumpestasjonen.
– Det er mye å tenke på i en slik forbindelse, veistandard, terreng og muligheter for deponering, men det har gått bra hele veien, sier Ranheim.
Mens Nitelva sto nesten to meter høyere enn den støpte bunnplata i spuntgropa var man urolige for at vann skulle trenge inn og «løse opp» forholdene. Her hadde man imidlertid pumper stående i beredskap, for å unngå forsinkelser, men til alt hell ble det ikke nødvendig.
– Det virker som om leira her er ganske kompakt. Så her har vi hatt gode arbeidsforhold vil jeg si. Det gjelder også i forbindelse med at vi renoverte en bekkelukking rett her. Under slike oppdrag kan man få overraskelser ved store nedbørsmengder, noe en erfaren entreprenør imidlertid skal kunne håndtere, oss det er akkurat slike prosjekter vi gjerne tar på oss. Jo vanskeligere, desto mer inspirerende, sier Ranheim med et smil.

Pumpestasjonens sett innenfra, fundamenter til pumper er klare.

Asbest

Noe man imidlertid ikke var forberedt på under utsjaktingen og stabilisering av området var et ukjent antall rørledninger fra tidligere, hvorav noen var i asbestmateriale. Disse har blitt tatt hånd om på forsvarlig måte og dette arbeidet medførte naturligvis noe ekstra kostnader.

– Når man graver i bakken vet man aldri hva man finner. Det kan dessverre påløpe ekstra kostnader, men vi prøver alltid å være smidig i slike situasjoner. Vi gjør alt vi kan for at slike forhold kan tas på en enklest mulig måte, og gjør det vi kan for at dette ikke skal gå ut over framdriften.
Med store maskinressurser på byggeplass, kan utgiftene i enkleste perioder beløpe seg på mange
titalls tusen kroner i timen. Godt planlagte prosjekter er alfa og omega.
– Vårt
spesialområde er de spesielle prosjektene. Vi arbeider ofte med bruer som totalentrepriser og krevende prosjekter som innebærer tverrfaglig kompetanse. Derfor har vi mye praktisk erfaring på dette området som kommer prosjektet og kunden til del. Samtidig kan jeg med hånda på hjertet si at vi aldri prøver å utnytte situasjonen. Gjensidig tillit og samarbeid er helt fundamentalt under slike prosjekter, sier Ranheim

Bak koblingsstussene for pumpene i veggen skluler det seg et kammer for spillvann, pumpefundamenter kan sees

Miljøhensyn

Spillvannet kommer via en inntakskum og renner over i tre tre store fordrøyningsbassenger, herfra renner det ved selvfall inn til et kammer i selve pumpestasjonen. Fra kammeret er det tre rør med flenser som kobles rett på de tre tørroppstilte pumpene. Herfra pumpes vannet ut fra stasjonen og over i nevnte ledning.

– Nå er alle betongarbeidene ferdig og montering kan begynne. Det som kanskje imponerer meg mest er ventilasjonsanlegget, som har svært avansert luftrensing. Både luft fra inntakskum, buffertanker og overløp ledes inn til ventilasjonsanlegget og blir behørig renset før utslipp. Det er tydelig at kommunen ønsker å skape et flott miljø og et luktfritt område, sire Ranheim.
– Vi ønsker å bygge kvalitet i alle henseende, og luktfjerning er veldig viktig, sier Morten Almendingen, prosjektleder hos Nittedal kommune.

Utløpsledningen er på plass, selve pumpestasjoner ligger under det nye huset til venstre, deler av spunt er synlig