Gra lommen i Gaula augist 1940

Er det mulig å åpne flaskehalser i avløpssystem og flomveier?

I et våtere og villere klima er det viktig å få identifisert flaskehalser, slik at man kan gjøre mer presise tiltak. Hydrauliske modeller er viktige verktøy, men hvordan virker de, hvor krevende er de over tid og kan de følges opp med treffsikre tiltak?

0

Hydrauliske modeller er viktige verktøy, men hvordan virker de, hvor krevende er de over tid og kan de følges opp med treffsikre tiltak? I et fagtreff i regi av Norsk Vannforening vil bruk av modeller bli belyst, med spesiell vekt på erfaringer på hva som skjedde etter at de første resultater var presentert.

1. Modeller er så mangt

Avdekking av flaskehalser i avløpsnettet på andre måter enn ved hydrauliske metoder, eller supplerende oversikter? v/Jon Røstum Powel AS.

2. Flomveier i modell og taktisk plan for overvann.

Hva registreres og beregnes og hvilken nytte har det? Hvordan kombineres modeller med andre data? v/ Ursula Zühlke og Alexandra Röttorp, Oslo VAV.

3. Detaljeringsgrader i beregninger.

Hva er hensiktsmessig og hvordan brukes resultatene. Nordiske erfaringer. v/ Torbjørn Friborg Sweco AS

4. Hva skjedde etter at modellen var brukt og resultatene kom?

Bruk av modeller eller resultater til ROS-vurderinger v/ Marco Westergren Skedsmo og Yvona Holbein, Lørenskog kommune

5. København skal bli «regnsikker».Kan det inspirere oss? v/ Francesco Righetti Cowi AS.

Se mer om fagtreffet