Utfordringene er større i Kina. Befolkningstallet er høyere, urbaniseringen går fortere, det samme gjør industrialiseringen og belastningene som påvirker utfordringene. Linmei Nie, direktør i CSDI Water Tech, var på konferansen for å fortelle om Sponge City i Kina.

Nyttig konferanse om klimatilpasning

Åtte kommuner, tre offentlige byggherrer, sytten leverandører, tretten konsulentfirmaer, Sintef og Nibio var samlet for å lære mer om klimautfordringene og hvilke tilpasninger som kan gjøres.

0

Temaet ble presentert i mer enn tretti foredrag, fordelt på syv hovedbolker. Noen trender er tydelige. Det gjøres betydelig innsats både lokalt og globalt, og forskningsdrevet innovasjon, hvor produsenter og kunder samarbeider for å utvikle løsninger, noe som gir gode resultater.

Hovedkonklusjonen var at endrede nedbørsmønstre gir betydelige utfordringer, som det må arbeides tverrfaglig med, og slik at det ender opp i praktiske løsninger.

Et prosjekt Sandnes kommune gjennomfører knyttet til bruk av Alma regnbed ble presentert under konferansen.

Svampebyen

Klimatilpasningsdagene ble arrangert for tredje gang og legger vekt på praktisk tilnærming. Blant foredragsholderne var Linmei Nie, direktør i CSDI Water Tech. Målet til den norskbaserte organisasjonen er å bidra til et bedre samfunn og høyere livskvalitet gjennom bærekraftig og innovativ utvikling av og formidling om teknologi knyttet til vann. Under Klimatilpasningsdagene fortalte Linmei Nie om det kinesiske storprosjektet Sponge City. Dette er kinesernes svar på flere utfordringer knyttet til urbanisering, forurensing og forsøpling. I Kina er disse problemene blitt så store at spørsmålet i realiteten var; kan vi leve i dette miljøet? Til det var svaret nei. 

Sponge City ble introdusert av presidenten i 2014, året etter var 30 byer utpekt som pilotbyer. Disse ble tilført betydelige midler over en treårsperiode, hvor innsatsen handlet om å definere prosjekt og skape konkrete forbedringer.

Linmei Nie er ivrig ambassadør for et fremtidig samarbeid mellom Kina og Norge innen vann. Hun var blant annet opptatt av de nye betongproduktene Box Culvert og Qmax Storm, som ble presentert.

Tekst: Geir Sogge Johnsen, produktsjef i Basal, holdt et engasjerende foredrag med tittelen «Renseutfordringer og systemløsninger for sedimentasjon.»

Urenset på avveie

Klima 2050, et senter for forskningsdrevet innovasjon finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne i konsortiet, har som mål å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft innen klimatilpasning.

Senteret arbeider innen fire områder: klimaeksponering og fuktrobuste bygninger, overvannshåndtering, vannutløste skred samt beslutningsprosesser og virkemidler. 

Sintef Byggforsk er vertskap for og leder av Klima 2050.I år var Klima 2050 medarrangør av Klimatilpasningsdagene, og senterets leder deltok blant annet som ordstyrer under en av hovedbolkene; Innovasjon og samspill.

Blant prosjektene Skjæveland Gruppen har tatt initiativ til gjennom Klima 2050, er et storstilt prosjekt for rensing av veivann. Mer nedbør vil nødvendigvis gi mer forurenset regnvann. Urenset vil dette vannet ha betydelig skadepotensiale. Dette opptar også Geir Sogge Johnsen, produktsjef hos Basal. Han holdt foredrag knyttet til renseutfordringer og systemløsninger for sedimentasjon. Blant utfordringene er at det introduseres nye rensekrav, samtidig som vi i realiteten mangler dimensjoneringskriterier.

– Det er helt forferdelig at vi mangler dimensjoneringskriterier når vi skal dimensjonere for rensing av overvannet. Dette må det forskes på, sa han til den lydhøre forsamlingen.

Plassmangel

Per i dag er det krav til rensing av tunnelvaskevann, men som produktsjefen sa; tunnelvann er enkelt å rense, for der vet vi hvor mye vann som går med.

– Overvann er langt mer komplekst, for du kan ikke skru av et regnskyll. Rensesystemet må fungere ved lite nedbør, ved langvarig regn på mettede masser og ved enorme hendelser, beskrev han.

Plassmangel kan være blant utfordringene når en skal rense veivann, men blågrønne løsninger trenger ikke nødvendigvis å være store.

– De modulbaserte prefabrikkerte regnbedene fra Skjæveland både renser og fordrøyer vegvann. Velger man prefabrikkerte løsninger vil man også få en mal for vedlikeholdet. Det gjør standardiserte metoder effektive, understreket han. 

Naturbasert

Sandnes kommune har tatt konsekvensen av endrede behov, og som en del av et forskningsprosjekt fått montert to prefabrikkerte regnbed. Disse har noe ulik funksjon, og skal følges opp over tid. Senioringeniør Kirsten Vike i Sandnes kommune beskrev anlegget, hvilke valg kommunen har tatt knyttet til vekstmedier og beplantning, samt erfaringene fra etableringen. Målet er å høste kunnskap som skal benyttes i det videre arbeidet med å skape positive blå – grønne løsninger.

Forutsetning for at regnbed skal håndtere overvann på en effektiv måte, er at massen har tilstrekkelige drenerende egenskaper. Samtidig må vekstmediet være tett nok til å danne et godt utgangspunkt for plantevekst. Forskningsstasjonen NIBIO Særheim har hatt en sentral rolle i avgjørelsene knyttet til sammensetningen av det spesialkonstruerte vekstmediet som er benyttet i Eidsvollsgate. Dette beskrev Arne Sæbø, stasjonsleder NIBIO, i sitt foredrag: «Samspill vekstmasser og vegetasjon i naturbaserte løsninger.» Arrangementet ble avsluttet med befaring til blant annet regnbedene i Eidsvollsgate.

Foredragene fra arrangementet er offentlig tilgjengelige på hjemmesiden til Storm Aqua, og arrangementet følges opp med nye Klimatilpasningsdager 24. og  25. september 2019.

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal