Illustrasjon:Norsk Vann

Ny veileder for planlegging av vannprøver

På oppdrag fra Norsk Vann har Asplan Viak utarbeidet en ny veileder som skal hjelpe vannverkseier med å lage best mulig prøvetakingsplan for drikkevann. Veilederen bygger på den nye drikkevannsforskriften og skal sikre at man tar vannprøver som er relevante for det aktuelle vannverk.

0

Den nye veilederen vil hjelpe vannverkseier med å lage en prøvetakingsplan som dokumenterer drikkevannskvaliteten i sitt vannverk på en måte som oppfyller nettopp kravene til overvåkning i forskriften. Den skal samtidig sikrer at man får mest mulig relevant informasjon for arbeidet som legges ned. Veilederen omhandler krav, metode og anbefalinger til hvordan en prøvetakingsplan for rutinekontroll av drikkevann skal utarbeides.

Eksempel på farer i et vannforsyningssystem (kilde: www.visk.nu).

– Det er særlig små og mellomstore vannverkseierne som vil ha behov for en slik veiledning, ettersom de største kommunene ofte har eget personell som kontinuerlig jobber med å utarbeide og oppdatere sine prøvetakingsplaner, sier Hanne Kvitsand hos Asplan Viak, som sammen med Fredrik Ording i samme firma har stått for utarbeidelsen.

Hanne Kvitsand

Veilederen ble presentert på Norsk Vanns fagtreffuke på Gardermoen nylig, og vil dessuten bli presentert på VA-dagene for Innlandet, som finner sted på Hamar 6. november.

– Målet med en vannprøve er naturligvis å skaffe seg et mest mulig riktig bilde av vannkvaliteten, samtidig det er viktig å velge analyser av hva som er viktig og verdifullt å vite for hvert enkelt vannverk. En god plan for prøvetakingen gjør at man heller ikke kaster bort ressurser på unødvendige analyser, som kanskje gjøres av gammel vane, sier Fredrik Ording.

Kravene i den nye drikkevannsforskriften er ikke så forskjellige fra de i den gamle, men begrepene og presentasjonen er annerledes. Den nye drikkevannsforskriften deler de obligatoriske analyseparameterne for drikkevannsprøver inn i «prøvegruppe A» og «prøvegruppe B». Prøvegruppe A erstatter det som i tidligere forskrift het «enkel rutinekontroll», mens prøvegruppe B erstatter tidligere «utvidet rutinekontroll».

I tillegg til å få oppdatert innholdet fra den tidligere veilederen(2006) ønsket styringsgruppa i prosjektet en mer kortfattet og «strømljneformet» veiledning, og da særlig beregnet på de mindre vannverkene.

Fredrik Ording

– Veiledningen er ikke en fastlåst fremgangsmåte for hvordan en prøvetakingsplan skal lages. Vannverkseier står fritt til å velge andre løsninger enn de som foreslås her – så lenge drikkevannsforskriftens krav er oppfylt, understreker Kvitsand.

Veilederen har tittel «Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsplan for drikkevann», Norsk Vann rapport A244/2018.

Målgruppen for veilederen er særlig små og mellomstore vannverk, men verktøyet kan også være relevant for større vannverk, analyselaboratorier og rådgivere. Arbeidsmetoden som er utviklet er bygget opp som en trinnvis prosess med tilhørende skjema som vannverkseier kan velge å bruke i arbeidet. Metoden tar utgangspunkt i minstekravene til prøve- og analyseomfang fastsatt i drikkevannsforskriften, med opp- eller nedjustering avhengig av resultatene fra farekartlegging og risikovurdering.

Rapporten er utarbeidet av Fredrik Ording (Kristiansand) og Hanne Kvitsand (Trondheim). Prosjektet har vært ledet av en styringsgruppe satt sammen av Norsk Vann. I tillegg har en egen referansegruppe bestående av vannverkseiere, driftspersonell og analyselaboratorier bidratt i arbeidet med flere workshops underveis.