Gardermoen RA er regnet som et mønsteranlegg

Tilleggsgebyrer for høy kof utgjør 6 % av driften av renseanlegget

Med mye næringsvirksomhet og landets strengeste utslippskrav for egen del er Gardermoen RA nødt til å vite hva abonnentene leverer på nettet. Den som har fett-, oljeholdig eller annet industrielt avløpsvann må derfor dokumentere sitt påslipp. De som ligger over normalen må ut med tilleggsgebyr, som i dag dekker 6 % av driften av renseanlegget.

0

Som i de fleste kommuner skal virksomheter i Ullensaker med fettholdig, oljeholdig eller annet industrielt avløpsvann installere egen olje- eller fettutskiller og ha påslipps-tillatelse fra kommunen.

For å finne en «rettferdig» ordning for kostnadsfordeling på abonnentene innførte kommunen i år 2000 et krav om analyse av avløpsvannet to ganger årlig, da særlig kjemisk oksygen forbruk (kof). Dersom snittet av kof-verdiene er høyere enn 600 mg/l beregnes det tilleggsgebyr. I fjor utgjorde gebyrer for kof over denne grensen 6 % av driftsbudsjettet for renseanlegget.

– Det er forskjellige typer virksomheter som får tilleggsgebyrer. Det kan være restauranter, gatekjøkken, hotellkjøkken, bilverksted, vaskehaller og andre, forteller Kjersti Enger Dybendal, spesialkonsulent for nærings- og industripåslipp i Ullensaker kommune.

I tillegg til analysene skal de som har tillatelse sende årsrapport til kommunen, med utfylling av standard skjema, tømme- og analyserapporter.

– Her ser vi hvilke analyser som er gjennomført. Disse kan være fett, olje, ph, temperatur, kof og eventuelt tungmetaller. Vi kan i spesielle tilfeller kreve analyser på andre parametere, sier Dybendal.

Tilleggsgebyr faktureres etter at årsrapporten er gjennomgått. Virksomhetene får en tilbakemelding på årsrapporten hvor det eventuelle tilleggsgebyret er beregnet. Gjeldende pris for mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale for avløp over 600 mg/l justeres årlig.

I 2017 hadde bedrifter med tillatelse kof verdier som gjennomsnittlig lå 18% høyere enn snittet inn til renseanlegget.

– Vi ser at organisk stoff i avløpet vokser mer enn selve veksten av virksomheter og bebyggelse. Avløpet blir mer konsentrert. Renseanlegget mottar per i dag mer enn det det er dimensjonert for i forhold til organisk belastning. I tillegg er fett et stort problem for avløpsnettet ved at det tetter rør og gir problemer i pumpestasjoner. Renseanlegget tar i mot fett fra fettutskillere i eget mottak. Kommunen ønsker dette i kontrollerte former der dette blir tilført prosessen i slambehandlingen, noe som øker gassproduksjonen i råtneanlegget, sier Dybendal.

En annen grunn til at kommunen har sett seg nødt til dekke sine ekstra utgifter er at kommunen har et av landets høyeste krav til rensing. Blant annet er det eneste anlegg i landet med krav om desinfeksjon av avløpsvannet.

– Fylkesmannen har varslet 98% rensing av fosfor fra 2021. Pr i dag leverer vi 93 % og alle øvrige krav overholdes. Årsaken til denne økningen av rensekrav er at vår resipient er en liten innlands elv med blant annet unike fiskebestander, og er svært sårbar for forurensning, sier Dybendal.

Ullensaker kommune stiller også krav om akkrediterte analyser og er i ferd med å utarbeidet en prøvetakingsveileder som virksomhetene vil få god nytte av når det gjelder prøvetaking. Dette utarbeides for å sikre at prøvene tas ut på samme måte og for å få representative prøver.
– Vi jobber også med å arrangere et prøvetakningsseminar for virksomheter i kommunen som har en utslipps/påslippstillatelse. Til syvende og sist er det virksomhetens eget ansvar å sørge for at prøvene er representative og at riktige verdier er sendt inn til kommunen i årsrapporten, sier Dybendal.