Det er runnet store mengder legemidler i rovinsekter. Foto Wikimedia commons.

Mange legemidler er funnet i vannlevende insekter

Spor av over 60 legemidler har blitt påvist i vannlevende insekter. Konsentrasjonene er så høye at rovdyr som er mer eller mindre bare beiter på insekter kan påvirkes. De høyeste konsentrasjonene var insekter direkte nedstrøms av renseanlegg.

0

– Bruk av legemidler øker. Disse ender opp i vassdrag og i elver og går så inn i næringskjeden. De økologiske konsekvensene av eksponering for denne type forurensing har vi ikke oversikt over. Dette sier forskere fra Umeå universitet og SLU, som en en del av et internasjonalt team. Resultatene deres er publisert i tidsskriftet Nature Communications.

– Vi fokuserte på edderkopper som bor nær elver fordi de bygger sine nettverk på tvers av bekker og lever av insekter som bare lever som larver i vannet, og klekkes til flygende voksne, sier ferskvannsøkolog Erinn Richmond ved Monash University i Australia, i en pressemelding.

Forskningen tok prøver fra seks elver i og rundt Melbourne i Australia for å lete etter 98 farmasøytiske forbindelser. Medikamenter som ble målt var antibiotika, antidepressiva, antihistaminer og NSAIDs. Studieområder inkluderte steder av ulik grad av innflytelse, nedstrøms fra et renseanlegg, nesten urørt natur, i en nasjonal park.

I vev oppdaget analysene 69 ulike medikamentforbindelser i vannlevende insekter og derav 66 medikamenter i edderkopper. Konsentrasjonene var høyest i de insekter som ble samlet nedstrøms av avløpsrenseanlegget. I gjennomsnitt var konsentrasjonene på disse områdene ti til hundre ganger så høye som i lite forurensede steder.

– Vi fant legemidler i hvert insekt og edderkopp vi testet, inkludert de som samlet seg i nasjonalparken. Selv dette tilsynelatende uberørte området var forurenset, sannsynligvis fordi folk bor i parkens nedslagsfelt og selvfølgelig også besøke parken, sier Jerker Fick, forsker i kjemi ved Umeå Universitet, som har stått for analysene av insekter og edderkopper.

I elvene som forskerne studerer, lever to rovdyr hovedsakelig av vannlevende insekter, nebbdyr og ørret. Ved å sammenligne konsentrasjoner av legemidler som finnes i insekter med det kjente inntaket av disse rovdyrene, kunne forskerholdet estimere eksponeringen av stoffer.

– Det er bemerkelsesverdig at rovdyr i bekker som er berørt av avløpsvann kan bli utsatt for nivåer av legemidler som tilsvarer en halv daglig daglig dose bare gjennom dietten. Tidligere baserte man seg kun på risikoanalyse og målte vannkonsentrasjoner, vår studie viser at vi må endre på dette, sier Tomas Brodin, professor i akvatisk økologi ved SLU i Umeå.

Et globalt vanlig akvatisk insekt er øyenstikkere, som var med blant de undersøkte insekter.

– Lignende insekter finnes i ferskvann over hele verden, og dette betyr at dette ikke er et problem spesielt for Australia. Våre resultater er representative for hva som sannsynligvis vil skje overalt hvor folk bruker legemidler, sier Erinn Richmond.

For å øke kunnskapen om spredning av medisinrester, er tre av forskerne for tiden involvert i et forskningsprosjekt i Sverige som heter «Spider Hunt». Prosjektet tar sikte på å samle og analysere edderkopper og tilsvarende vannprøver nær avløp. Prosjektet er organisert av Nobelmuseet og er startet som et direkte svar på de første foreløpige resultatene i denne studien.

– Med hjelp fra 30 skoler over hele Sverige håper vi å få et bedre bilde av tilstedeværelsen av legemiddelrester i edderkopper i svenske farvann, sier Jerker Fick.
Kilde: Circulation