På bildet ses fra venstre, prismottaker Thea Ingeborg Skrede (Norconsult) og til høyre prisutdeler Svein Erik Bakken (RIF/Sweco). Fotograf: Christen Ræstad

Prisen for årets Master innen vann og miljøteknikk utdelt

Oppgaven: «Modellering av gater som urbane flomveier ved ekstremnedbør»

0

Under seminaret «Vann, avløp – nye rettsregler», delte Rådgivende Ingeniørers Forenings ekspertgruppe for vann og miljøteknikk ut årets masterpris innen VA-teknikk. Prisen gikk til Thea Ingeborg Skrede utdannet ved NTNU med veileder Tone Merete Muthanna.

Masteroppgaven heter «Modellering av gater som urbane flomveier ved ekstremnedbør». Studien er utført i Bergen ved Damsgård og viser hvordan veier fremstår som flomveier ved ekstreme nedbørsmengder. Resultatene viser at det er viktig å kartlegge de eksisterende flomveiene i terrenget som aktiveres under ekstremnedbør og hvilke konsekvenser dette eksempelvis har for fremkommelighet og trygg ferdsel i veier og gater.

Oppgaven svarer ifølge RIF godt opp statuttene for prisen om at oppgaven skal være nytenkende, ha en nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen. Med prisen følger diplom og prispenger. Thea jobber nå i Norconsult.